open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Inici: 17/10/2023, en format on-line (Zoom). 

Presentació:

Fa un any que va entrar en vigor la Llei 16/2022 de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal amb l'objectiu de complir amb la transposició de la Directiva Europea 2019/2023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que va introduir noves i importants novetats als instituts preconcursals i concursals.

Un any després, ens adonem que realment estem davant un nou paradigma i que hi ha moltes llacunes que requereixen un estudi profund de la Llei per poder interpretar-la i aplicar-la correctament.

Ara és el moment de conèixer la nova normativa concursal i especialitzar-se i diferenciar-se! 

Objectius:

El Màster Concursal està dirigit a qui vulgui aprofundir en el Dret Concursal, ja sigui per exercir com a advocat/ada instant del concurs, com a advocat/da d'un creditor, com a Administració Concursal (sigui advocat o economista).

Aprofundir en els temes més rellevants de la Reforma Concursal: ELS PLANS DE REESTRUCTURACIÓ, el PROCEDIMENT DE MICROEMPRESES, ELS CONCURSOS SENSE MASSA I EL PROCEDIMENT DE LA SEGONA OPORTUNITAT.

Es tractaran els temes des d'un punt de vista pràctic amb TALLERS PRÀCTICS on es desenvolupen la sessió amb casos pràctics i lliurament de materials.

Amb les MÀSTERCLASS, experts de rellevància a nivell concursal donaran una visió més global d'uns temes especialment elegits per la importància.

A més, farem sessions de TUTORIA per veure l'evolució de les sessions i de l'aprenentatge dels alumnes.

Per això, comptarem amb un quadre docent de reconeguts advocats/des en l'exercici de la matèria concursal, magistrats/es i professors d'Universitat, economistes i censors jurats per donar una visió transversal de la matèria.

Comitè Científic:

  • Yolanda Ríos. Jutgessa mercantil del Jutjat número 1.
  • José Manuel Calavia. Advocat i Catedràtic de Dret Mercantil.
  • Raimon Casanellas. Economista.
  • Yvonne Pavía. Advocada. Administradora Concursal. Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.

Programa:

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRECONCURSAL
Introducció. Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consejo, de 20 de juny de 2019. Objectius de la Reforma Concursal. Breu referència als aspectes més significatius de la mateixa. Aspectes controvertits de la Reforma Concursal.
Estratègia concursal i preconcursal.
Anàlisi econòmica i financera de la insolvència.
La predicció de la insolvència. Les alertes primerenques segons la Directiva UE 2019/2012 i la Llei Concursal.
Pressupòsit subjectiu del concurs: deutor i creditors. Procediment especial pel concurs de les microempreses.
Pressupòsit objectiu del concurs: insolvència. Las categories de insolvència: probabilitat de insolvència, insolvència imminent o insolvència actual.
Estructura del procés concursal fases i seccions.
Valoració sintètica i crítica de la  Llei de reforma del text  refós de la Llei Concursal, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consejo, de 20 de juny de 2019. 
Comunicació de l’apertura de negociacions para microempreses, amb la finalitat d’acordar un pla de continuació o una liquidació con transmissió d’empresa en funcionament en el marco d’un procediment especial.
Instituts pre concursals, comunicació de negociacions i el règim aplicable als plans de reestructuració, la seva aprovació i homologació judicial. L’estatut de l’expert encarregat de la reestructuració.
La gestió de l’empresa concursada. Aspectes fiscals, comptables, laborals i administratius.
Taller Pràctic Apertura de negociacions amb els creedores per obtenir un pla de reestructuració. L’efecte de la paralització o suspensió temporal de les execucions singulars, judicials o extrajudicials, sobre los bens necessaris per a continuar amb l’activitat empresarial.
Pla de reestructuració, la seva aprovació,  homologació judicial i impugnació. 

Mòdul 2. DECLARACIÓ DEL CONCURS
Sol·licitud del deutor de declaració del concurs. Amb cas pràctic.
Sol·licitud dels creditors i d’altres legitimats de declaració del concurs . Amb cas pràctic.
Especialitats del concurs dels grups de societats.
Especialitats del concurs de microempreses.
Aspectes econòmics de la sol·licitud del concurs. Opció liquidatòria o convencional.
Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació en concursos connexes. Especialitats de la declaració de concurs sense massa.
Masterclass: Aspectes Processals del Concurs: Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos.

Mòdul 3. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL Y EXPERTO EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL DEUDOR
Figura de l’Administració Concursal: accés, nomenament i acceptació . Responsabilitat,  funcions i honoraris.
Figura de l’expert en reestructuració: accés, nomenament i acceptació. Responsabilitat i funcions.
Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexes.
El pagament dels crèdits contra la massa. Il·liquidesa temporal i definitiva. L’informe de l’AC en cas d’insuficiència de massa activa per fer front als crèdits contra la massa.
Aspectes econòmics de l’informe dels Administradors concursals. 
Valoració de l’empresa i de la situació patrimonial.
Taller Pràctic: sobre l’informe dels Administradors concursals. 
Master Class: AC i Jutges. Sobre les relacions entre els professionals.

Mòdul 4. EFECTES DEL CONCURS
Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions en les facultats relatives a bens i activitat.
Efectes del concurs sobre els creditors: accions i procediment, i sobre execucions.
Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits.
Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.
Taller Pràctic: sobre efectes del concurs sobre els contractes.
Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressupostos i requisits. Procediments i efectes.
Taller Pràctic: Acció de reintegració.
Efectes del concurs sobre els crèdits públics. Comunicació, reconeixement  i graduació. El contracte públic en el concurs.
Els efectes del concurs sobre els crèdits laborals: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització en el Conveni i en la liquidació. 
Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial.
Contracte de Treball en el concurs: jurisdicció i competències. Contracte d’alta Direcció. Mesures col·lectives, procediment.
Taller Pràctic: Efectes del concurs sobre les relacions laborals.

Mòdul 5. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA
Composició de la massa activa: composició  i inventari.
Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en privilegiats, ordinaris i subordinats i contra la massa.
Aspectes econòmics del reconeixement de crèdits.
Taller Pràctic: sobre classificació dels crèdits.
Impugnació de l’Informe Provisional i Informe Definitiu.
Master Class: Estudi de Sentències: Honoraris Administració Concursal: estudi de Sentències.

Mòdul 6. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ
La viabilitat empresarial.
Master Class: Fi de la fase comú: Solucions del concurs, Conveni i liquidació. La importància del Conveni, i en el seu cas una liquidació ordenada.
Apertura de la fase de conveni i presentació de propostes de conveni.
Contingut del conveni: Contingut admissible, legitimació i requisits.
Proposta anticipada de conveni.
Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat.
Celebració de la junta de creditors i aprovació del conveni. Eficàcia del conveni.
Master Class: Taller Pràctic sobre la negociació del conveni.
Apertura de la fase de liquidació: apertura de la fase de liquidació. Regles especials de liquidació i regles generals supletòries, com substitució del pla de liquidació. 
Realització immobles afectes, privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal. Especial atenció a l’adjudicació de bens hipotecats o pignorats subhastats en cas de falta de postors.
Aspectes econòmics del pla de liquidació.
Venda de la Unitat Productiva. Modo ordinari de alienació d’unitats productives  i règim en la liquidació. Successió de empresa. 
Operacions de Liquidació. Informes trimestrals de liquidació. Especialitats de l’informe trimestral que es presenti transcorregut un any des de l’apertura de la fase de liquidació de la massa activa.
Master Class: Rendició de comptes.
Taller Pràctic: sobre liquidació del concurs.

Mòdul 7. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS
Master Class: La importància de la qualificació. Tramitació de la secció de qualificació. 
Fase de la qualificació del concurs: Tramitació del qualificació del Concurs. Regla de la no vinculació dels jutges de penal ni dels òrgans de la jurisdicció contenciós-administrativa.
Fase de qualificació: Concurs culpable i concurs fortuït. Els còmplices.
Fase de qualificació: Efectes personals i patrimonials de la qualificació del concurs com a culpable.
Taller Pràctic: sobre qualificació del concurs.
Conclusió del concurs: Causes i efectes. Reobertura del concurs. Conclusió per insuficiència de bens. Subsistència de bens després  del concurs.

Mòdul 8. CONCURS INTERNACIONAL
Concurs Internacional.

Mòdul 9. LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT
Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte.
Llei segona oportunitat: procediment.
Taller Llei segona oportunitat.
Màster Class-Cloenda: Anàlisis de la Jurisprudència concursal del Tribunal Suprem.

Professorat:

Abraham Cobo Sánchez, Letrat en Cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona.
Alfonso Merino Rebollo, Magistrat Jutjat Mercantil número 4 Barcelona
Alicia Herrador Muñoz, Advocada i Administradora Concursal
Amanda Cohen Benchetrit, Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia
Àngels Calavia Molinero, Advocada laboralista 
Antoni Borrás Abós,  Administrador Concursal i Soci de Roca Junyent.
Borja Pardo Ibáñez, Advocat, Administrador Concursal i Comptador Partidor
César Suárez Vázquez, Magistrat
Daniel Vázquez Albert, Doctor en Dret de la Universitat de Barcelona
Diego Herrera Giménez, Advocat
Elisa Escola Besora, Advocada.
Florencio Molina, Jutge del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona
Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem
Irene Pedreño Vargas, Advocada i Administradora Concursal. 
Isabel Giménez García, Jutgessa del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona.
Joan Massó Oriol, Responsable del Departament Concursal d’Hisenda 
Jordi Albiol Plans, Advocat i Administrador Concursal.
Jordi Castells Llavines, Economista
Jose M. Marqués Vilallonga, Advocat i Administrador Concursal. 
José Machado Plazas, Advocat i Catedràtic acreditat de Dret Mercantil de la UB
Jose Maria Fernández Seijo, Magistrat de la secció 15a de Audiència de Barcelona
Josep Pujolràs Nonell, Advocat, Economista i Administrador Concursal
Juan Manuel Calavia Molinero, Catedràtic de Dret Mercantil i Advocat
Juan Manuel de Castro Aragonés, Administrador Concursal i Magistrat en excedència.
Juan Manuel Sánchez-Bustamente de la Herran, Lletrat de la Tresoreria General de la Seguridad Social
Laura Pedreño Vargas, Advocada, Economista i Administradora concursal.
Marta Cervera Martínez, Magistrada Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona
Martí Batllorí i Bas, Advocat
Miriam Magdalena Cámara, Advocada i Administradora Concursal
Octavi Gracia Chamorro, Economista, Advocat i Administrador Concursal.
Pau Ballvé Reyes, Advocat i President Secció Dret Concursal ICAB.
Raimon Casanellas Bassols, Economista
Raul García Orejudo,  Magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona
Raúl Lorente Sibina, Auditor Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Sara Iglesias López, Advocada, secretària de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB
Tiziana di Como, Doctora en Dret, Advocada, Professora de la UPF i de la UIC.
Tomas Nart Mampel, Advocat i Vicepresident Secció Dret Concursal ICAB.
Trinitat Roig Farran, Administrador Concursal
Victòria Betancor Sánchez, Ex Assessora financera del Banc Santander Barcelona 
Yolanda Rios López, Magistrada del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona. 
Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de la Junta de Govern ICAB, Advocada i  Administradora concursal. 

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 551.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 330€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3191.40€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 670.50€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3550€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 894€ + 8 quotes mensuals domiciliades (447€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4470€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3546,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3546,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3546,00€ 3191,40€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3546,00€ 3191,40€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3945,00€ 3550,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4470,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Informació general

  • 17/10/2023 - 11/07/2024
  • Dimarts i dijous, de 18 a 20.30h. Videoconferències en directe per ZOOM amb la càmera encesa.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×