menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Administratiu | Civil | Tipus de Curs

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2020-2021 - FORMAT ONLINE

Formació Especialitzada ICAB

Comitè Científic:
Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil de la UB.
Marian Avedillo Ros. Advocada
Pablo Molina Alegre. SOCI de J & A Garrigues, S.L.P
Joan Sacristán Tarragó. Advocat.
Antonio J.Muñoz, Registrador de Sabadell i Director del Servei d'Estudis Registrals
Alejandro Ebrat Picart. President de la Secció de Dret Fiscal de l'ICAB

Coordinació:
Yvonne Pavía Lalauze, Cristina Vallejo Ros i Alejandro Fuentes-Lojo Ríos, Diputades i Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB

OBJECTIUS DEL MÀSTER
L'objectiu principal del Màster de Dret Immobiliari és la formació dels juristes en la complexa branca del Dret Immobiliari, que aglutina Dret Civil, Dret Urbanístic, Dret Registral, Dret Fiscal, i Dret Processal, de tal forma que esdevé una formació transversal, completa i exhaustiva, tant per l’advocat “in house” d’empreses del sector immobiliari com per a l’advocat de despatx que ha de lidiar a diari amb assumptes relatius a aquesta branca del Dret. 

La formació teòrica i pràctica de l'advocat en aquesta especialitat tant demandada en el mercat a la conjuntura econòmica actual del país per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa dels drets.

El màster està adreçat a Llicenciats en Dret que vulguin especialitzar-se en el Dret Immobiliari des de una vessant eminentment pràctica. El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats especialistes en Dret Immobiliari, Notaris, Registradors, Magistrats, i Professors d'Universitat.

BLOC 1.- CONTRACTES IMMOBILIARIS
- Els principis de la contractació immobiliària. La informació pre contractual. La promesa de contracte. El contracte de mediació. 
- El dret d'opció de compra: naturalesa, duració i transmissibilitat. Exercici e inscripció al Registre de la Propietat.
- El contracte d’arres: naturalesa, característiques i modalitats. La cessió del contracte.
- El contracte de compravenda immobiliària (I): naturalesa. Característiques. Modalitats. Les parts del contracte i les seves obligacions.
- El contracte de compravenda immobiliària (II): l’objecte: el bé immoble. La falta de conformitat. 
- El contracte de compravenda immobiliària (III): el preu. La garantia del pagament. La clàusula resolutòria.
- La protecció dels consumidors a la compravenda d'habitatge.
- La permuta. Contracte de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
- La rescissió per lesió. L’ avantatge injusta.
- Contracte d'obra (I): naturalesa, característiques, i obligacions de les parts.
- Contracte d'obra (II): els subcontractes.
- Contracte d’obra (III): els vicis de la construcció i les accions a exercitar.
- Contracte d’obra (IV): la LOE.
- Contracte d’obra (V): procediments ordinaris.
- Contracte d’obra (VI): Dret de retenció d’immobles.
- Arrendaments (I): el contracte d’arrendament de finca urbana. Elements essencials. Regulació legal.
- Arrendaments (II): cessió i sots-arrendament. Supòsits d’unió matrimonial i parella de fet. Alienació de l'habitatge arrendat: drets d'adquisició preferent de l'arrendatari i acció impugnatòria.
- Arrendaments (III): l'arrendament per a usos diferents d'habitatge. El traspàs a l'antiga i la nova LAU. La subrogació.
- Arrendaments (IV). Disposicions Transitòries de la LAU.
- Arrendaments (V): causes de denegació de la pròrroga forçosa i causes de resolució dels contractes als arrendaments regulats pel TRLAU 64.
- Arrendaments (VI): rústics.
- Arrendaments (VII): la renda i quantitats a càrrec de l'arrendatari. Determinació d’actualització. Problemàtica del judici de desnonament per falta de pagament de rendes.
- Arrendaments (VIII): l’arrendament d'habitatge d'ús turístic. L’arrendament d’habitacions.
- Contracte de donació. La clàusula de reversió.


BLOC 2.- DRETS REALS 
- La possessió. Adquisició, pèrdua i protecció. 
- Les accions de tutela sumària de la possessió. La usucapió de béns immobles..
- El contracte de comodat. El precari. El procediment de desnonament per precari.
- Proposició de Llei de modificació de la Ley 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatge.
- La propietat: la propietat temporal i la propietat compartida.
- La propietat (II): acció reivindicatòria i acció negatòria.
- La propietat (III): propietat immobiliària i el concurs de creditors. Immobles i societats mercantils. Transmissions d’immobles i operacions societàries. Compravenda i garantia hipotecaria a la Llei Concursal.
- Comunitat ordinària indivisa. La divisió de la cosa comuna. La copropietat germànica: problemàtica. La copropietat per torns.
- La Propietat Horitzontal (I): elements comuns i elements privatius. Obligacions dels propietaris al respecte. Acció de cessació.
- La propietat horitzontal (II): complex immobiliari, subcomunitats.
- La propietat horitzontal (III): obligacions econòmiques dels propietaris. Especialitats del judici monitori de reclamació de quotes de Comunitat.
- Accessió immobiliària. Dret de superfície i dret de vol.
- Usdefruit, dret d’ús i dret d'habitació.
- Relacions de veïnatge. Servituds.
- Censos i la seva redempció.
- Drets d'adquisició preferent: opció de tempteig i retracte; retractes legals.
- Drets reals de garantia (II): dret real d'hipoteca. Classes. La subrogació. 
- Drets reals de garantia (III): clàusules abusives del contracte d’hipoteca. 
- Execució hipotecària: judicial i extrajudicial.
- Llei 4/2016: aixecament de la suspensió. Una oportunitat per evitar l'exclusió residencial.


BLOC 3.- ASPECTES URBANÍSTICS.
- Dret de propietat i urbanisme. Funció social del dret de propietat. Evolució del dret de la propietat urbana a la llum de la jurisprudència. Igualtat en l'exercici del Dret de propietat. Principis generals del Dret Urbanístic.
- Classificació del sòl. Situacions bàsiques de sòl. Règim jurídic del sòl: sòl urbà, sòl no urbanitzable i urbanitzable. Condicions en cadascun d’aquests sòls. Drets i deures dels propietaris.
- Planejament urbanístic. Tipus de plans: objecte i tramitació. Modificació i revisió. Impugnació dels actes de planejament.
- Valoració del sòl. Criteris i mètodes de valoració. 
- Expropiacions forçoses per actuacions urbanístiques
- Execució del planejament: gestió urbanística. Sistemes d'actuació urbanística. Expropiació. El sistema de reparcel·lació: modalitats de compensació bàsica, concertació, cooperació, i sector d'urbanització prioritària. Funcionament de les Juntes de Compensació i execució de les obres d’urbanització
- El projecte de reparcel·lació. Funcionament pràctic
- Llicències urbanístiques: naturalesa jurídica. Actes subjectes. Règim aplicable. Tipologia. Procediment d’atorgament. Silenci. Règim d'impugnació. Extinció dels efectes. Parcel·lació. Obres. Activitats. Ambiental. Primera ocupació.
- Les situacions dels edificis construïts. El règim de fora d'ordenació i de volum disconforme. Deure de conservació. Ordres d'execució i declaració de ruïna. Retenció especulativa del sòl. 
- Protecció de la legalitat urbanística. Concepte. Infraccions urbanístiques. Òrgans competents. Activitat inspectora. Procediments: restauració, sancionador urbanístic, rescabalament. Prescripció de les infraccions i sancions.
- Responsabilitat patrimonial i urbanisme
- Revisió urbanística de finques en operacions immobiliàries. Sessió pràctica. Fonts d'informació. Contingències habituals. Examen bàsic.
- Tendències actuals i el futur de l’urbanisme.


BLOC 4.- ASPECTES REGISTRALS.
- Drets reals i drets d'obligació. La seguretat jurídica. El tràfic immobiliari i la seguretat jurídica preventiva. Registres jurídics: el Registre de la Propietat. El sistema de foli real. El títol formal. Titulació pública i doble control de la legalitat notarial i registral: beneficis del sistema.
- El Registre com a oficina. La publicitat formal: mitjans i efectes. L’informe registral al sistema de col·laboració notaries. Registres. El registre de béns mobles.
- El principi de legalitat. La qualificació registral. Recursos contra la qualificació. La nota al peu de títol. 
- El procediment registral. El principi de prioritat. Presentació de documents. L’assentament de presentació. Acreditació de mitjans de pagament en les transmissions de domini.
- Principis hipotecaris: tracte successiu, legitimació, fe pública registral i especialitat.
- Immatriculació de finques. Inscripció d’excessos de cabuda. Modificació d’entitats hipotecàries. Requisits de caràcter administratiu. Finca registral. Divergència entre les dades registrals, cadastrals i municipals. Les operacions immobiliàries i organisme central de blanqueig de capitals. 
- La inscripció d'obra nova. La divisió horitzontal. Aspectes urbanístics i registrals. L’assegurança decennal. Reparcel·lacions.
- El títol material. Drets inscribibles. Inscripció de l’arrendament, de l’opció i de les arres. Inscripció de garanties: la condició resolutòria. L’anotació preventiva. L'embargament de béns immobles.


BLOC 5: ASPECTES FISCALS.
Fiscalitat d'operacions de transmissió d’immobles
1º. Fiscalitat d’operacions de transmissió d’immobles: IRPF, Impost de Societats, IVA, ITP i AJD
2º. Fiscalitat d’operacions immobiliàries: Impost de successions i donacions, i Patrimoni. Societats patrimonials.

Fiscalitat de la tinença d’immobles
3º. Fiscalitat de la tinença d’immobles: IRPF i Impost de Societats. Imposició indirecta dels arrendaments. Vende de participacions en el capital de societats immobiliàries. Comprovació de valors.

Fiscalitat de la construcció
4º. Fiscalitat en la construcció: IVA, ITP y AJD, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'impost sobre activitats econòmiques, Drets de superfície, declaració obra nova, declaració divisió horitzontal, agrupació, segregació, agregació, divisió. 

Fiscalitat immobiliària local
5º. Fiscalitat immobiliària local: IBI i Plusvàlua municipal.

 

Professorat: 

Alejandro Ebrat Picart. Advocat i President de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l’ICAB
Alejandro Fuentes-Lojo Lastres. Advocat
Álvaro Campo Sampayo. Registrador
Antonio J.Muñoz, Registrador de Sabadell i Director del Servei d'Estudis Registrals
Carolina Ortega Ramírez. Advocada
Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil Universitat de Barcelona
Cristina Adell Fernández-Tresguerres, Advocada
Cristina Vallejo Ros. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB
David Vallespín Pérez. Professor titular Dret Processal Universitat de Barcelona
Eloy Moreno Tarres. Advocat i President de la secció de Dret Processal de l’ICAB
Eva Giménez Corrons. Advocada
Francesc Xavier Urios Aparisi. Director general d'Assumptes Contenciòs al Gabinete Jurídic de la Generalitat
Gemma Segura López. Advocada
Guillermo Martínez Gonzalo. Advocat
Inmaculada Barral Viñas. Professora de la Universitat de Barcelona
Isabel González Garcia. Registradora de Barcelona núm. 15
Jesús Sánchez García. Advocat
Joan Sacristán Tarragó. Advocat i President de la Secció Civil de l'ICAB
Jordi Duatis i Puigdollers. Arquitecte
Jordi Medina Ortiz. Advocat
Jorge García-Coca Castro. Advocat
José M. Calavia Molinero, Advocat
José Maria Giménez Alcover. Advocat
José María Tovillas Morán. Professor titular de Dret  Tributari de l'UB
Josep Guiu Badia. Advocat
Josep Maria Espinet Asensio, Advocat
Juan Bautista Altadill Ferre, Advocat
Lluis Pau Gratacós. Vicesecretari Ayuntament Girona
Luis Brun Menendez. Advocat
Maite Fernández de Alarcón. Registradora
Manuel Alcover Povo. Magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona
Maria Antonia Avedillo Ros. Advocada
María del Carmen Floran Cañadell, Registradora
Marta Legarreta Fontelles. Advocada
Miquel Serra i Camús, Advocat
Mireia del Pozo Niubó. Advocada
Núria Garcia Vives, Advocada
Pablo Molina Alegre. Advocat
Paz Cano Sallares. Advocada
Pedro-Luis Yúfera Sales. Advocat
"Rafael Arnaiz Ramos. Director Servei d’Estudis del Deganat dels
Registradors de Catalunya i Registrador de la Propietat de Barcelona núm.7"
Rafael de Olañeta de Fernández-Grande. Director de la Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Rafael Fernández Bautista, Advocat
Rosa Mari Peris Vidal. Responsable de Consultoria i Servei Jurídic Cambra Propietat Urbana de Barcelona
Salvador Mila i Solsona. Director dels Serveis de Presidència de l'ÀMB
Susana Ferrer Delgadillo. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB
Vicente Pérez Daudi. Professor titular de la Universitat de Barcelona
Yolanda Hernández Darnes. Advocada de la Generalitat de Catalunya

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.


Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Administratiu | Civil | Tipus de Curs

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2020-2021 - FORMAT ONLINE

Informació general

  • 02/11/2020 - 14/07/2021
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×