open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Civil | Màsters | Màster

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2023-2024 - FORMAT PRESENCIAL

Inici: 16/10/2023, format presencial 

 
 • FORMACIÓ TRANSVERSAL I COMPLETA
 • ASPECTES CIVILS, FISCALS, URBANÍSTICS, REGISTRALS I PROCESSALS
 • FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA
Objectius:
 
L'objectiu principal del Màster de Dret Immobiliari de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona és la formació dels juristes en la complexa branca del Dret Immobiliari, que aglutina Dret Civil, Dret Urbanístic, Dret Registral, Dret Fiscal i Dret Processal, de tal forma que esdevé una formació transversal, completa i exhaustiva, tant per a l’advocat/da “in house” d’empreses del sector immobiliari com per a l’advocat/da de despatx que ha de treballar a diari amb assumptes relatius a aquesta branca del Dret. 
 
També, la formació teòrica i pràctica de l'advocat/da en aquesta especialitat tan demandada en el mercat -dins la conjuntura econòmica actual del país- per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa dels drets.
 
El Màster en Dret Immobiliari de l'ICAB està adreçat a Llicenciats/Graduats en Dret i Professionals del sector immobiliari que desitgin tenir coneixements jurídics en Dret immobiliari (arquitectes, aparelladors, tècnics d’urbanisme, economistes, intermediaris, agents immobiliaris), que vulguin especialitzar-se en el Dret Immobiliari des d'un vessant eminentment pràctic.
 
El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats especialistes en Dret Immobiliari, Notaris, Registradors, Magistrats i Professors d'Universitat.
 
Comitè Científic:
 
 • Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil i Directora de la Càtedra de Dret Registral UB
 • Marian Avedillo Ros. Advocada
 • Pablo Molina Alegre. Soci de J&A Garrigues, S.L.P
 • Joan Sacristán Tarragó. Advocat.
 • Antonio J. Muñoz, Registrador de Sabadell núm. 3 i Censor i director adjunt del Servei d'Estudis Registrals de Catalunya
Programa:
 
BLOC 1.- CONTRACTES IMMOBILIARIS
 
- Els principis de la contractació immobiliària. La informació precontractual. La promesa de contracte. El contracte de mediació. 
- El dret d'opció de compra: naturalesa, duració i transmissibilitat. Exercici i inscripció al Registre de la Propietat.
- El contracte d’arres: naturalesa, característiques i modalitats. La cessió del contracte.
- El contracte de compravenda immobiliària: 
Naturalesa. Característiques. Modalitats. Les parts del contracte i les seves obligacions.
L’objecte: el bé immoble. La falta de conformitat. 
El preu. La garantia del pagament. La clàusula resolutòria.
La protecció dels consumidors en la compravenda d'habitatge.
La permuta. Contracte de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura.
La rescissió per lesió. L'avantatge injust.
- Contracte d'obra:
Naturalesa, característiques, i obligacions de les parts.
Els subcontractes.
Els vicis de la construcció i les accions a exercitar.
La LOE.
Procediments ordinaris.
Dret de retenció d’immobles.
- Arrendaments:
El contracte d’arrendament de finca urbana. Elements essencials. Regulació legal.
Cessió i sots-arrendament. Supòsits d’unió matrimonial i parella de fet. Alienació de l'habitatge arrendat: drets d'adquisició preferent de l'arrendatari i acció impugnatòria.
L'arrendament per a usos diferents d'habitatge. El traspàs a l'antiga i la nova LAU. La subrogació.
Disposicions Transitòries de la LAU.
Causes de denegació de la pròrroga forçosa i causes de resolució dels contractes als arrendaments regulats pel TRLAU 64.
Rústics.
La renda i quantitats a càrrec de l'arrendatari. Determinació d’actualització. Problemàtica del judici de desnonament per falta de pagament de rendes.
L’arrendament d'habitatge d'ús turístic. L’arrendament d’habitacions.
Contracte de donació. La clàusula de reversió.
 
BLOC 2.- DRETS REALS 
 
- La possessió. Adquisició, pèrdua i protecció. 
- Les accions de tutela sumària de la possessió. La usucapió de béns immobles.
- El contracte de comodat. El precari. El procediment de desnonament per precari.
- Proposició de Llei de modificació de la Ley 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatge.
- La Propietat:
La propietat temporal i la propietat compartida.
Acció reivindicatòria i acció negatòria.
Propietat immobiliària i el concurs de creditors. Immobles i societats mercantils. Transmissions d’immobles i operacions societàries. Compravenda i garantia hipotecaria a la Llei Concursal.
Comunitat ordinària indivisa. La divisió de la cosa comuna. La copropietat germànica: problemàtica. La copropietat per torns.
- La Propietat Horitzontal:
Elements comuns i elements privatius. Obligacions dels propietaris al respecte. Acció de cessació.
Complex immobiliari, subcomunitats.
Obligacions econòmiques dels propietaris. Especialitats del judici monitori de reclamació de quotes de Comunitat.
Accessió immobiliària. Dret de superfície i dret de vol.
Usdefruit, dret d’ús i dret d'habitació.
Relacions de veïnatge. Servituds.
Censos i la seva redempció.
Drets d'adquisició preferent: opció de tempteig i retracte; retractes legals.
- Drets reals de garantia:
Dret real d'hipoteca. Classes. La subrogació. 
Clàusules abusives del contracte d’hipoteca. 
- Execució hipotecària: judicial i extrajudicial.
- Llei 4/2016: aixecament de la suspensió. Una oportunitat per evitar l'exclusió residencial.
 
BLOC 3.- ASPECTES URBANÍSTICS
 
- Dret de propietat i urbanisme. Funció social del dret de propietat. Evolució del dret de la propietat urbana a la llum de la jurisprudència. Igualtat en l'exercici del Dret de propietat. Principis generals del Dret Urbanístic.
- Classificació del sòl. Situacions bàsiques de sòl. Règim jurídic del sòl: sòl urbà, sòl no urbanitzable i urbanitzable. Condicions en cadascun d’aquests sòls. Drets i deures dels propietaris.
- Planejament urbanístic. Tipus de plans: objecte i tramitació. Modificació i revisió. Impugnació dels actes de planejament.
- Valoració del sòl. Criteris i mètodes de valoració. 
- Expropiacions forçoses per actuacions urbanístiques.
- Execució del planejament: gestió urbanística. Sistemes d'actuació urbanística. Expropiació. El sistema de reparcel·lació: modalitats de compensació bàsica, concertació, cooperació, i sector d'urbanització prioritària. Funcionament de les Juntes de Compensació i execució de les obres d’urbanització.
- El projecte de reparcel·lació. Funcionament pràctic.
- Llicències urbanístiques: naturalesa jurídica. Actes subjectes. Règim aplicable. Tipologia. Procediment d’atorgament. Silenci. Règim d'impugnació. Extinció dels efectes. Parcel·lació. Obres. Activitats. Ambiental. Primera ocupació.
- Les situacions dels edificis construïts. El règim de fora d'ordenació i de volum disconforme. Deure de conservació. Ordres d'execució i declaració de ruïna. Retenció especulativa del sòl. 
- Protecció de la legalitat urbanística. Concepte. Infraccions urbanístiques. Òrgans competents. Activitat inspectora. Procediments: restauració, sancionador urbanístic, rescabalament. Prescripció de les infraccions i sancions.
- Responsabilitat patrimonial i urbanisme
- Revisió urbanística de finques en operacions immobiliàries. Sessió pràctica. Fonts d'informació. Contingències habituals. Examen bàsic.
- Tendències actuals i el futur de l’urbanisme.
 
BLOC 4.- ASPECTES REGISTRALS
 
- Drets reals i drets d'obligació. La seguretat jurídica. El tràfic immobiliari i la seguretat jurídica preventiva. Registres jurídics: el Registre de la Propietat. El sistema de foli real. El títol formal. Titulació pública i doble control de la legalitat notarial i registral: beneficis del sistema.
- El Registre com a oficina. La publicitat formal: mitjans i efectes. L’informe registral al sistema de col·laboració notaries. Registres. El registre de béns mobles.
- El principi de legalitat. La qualificació registral. Recursos contra la qualificació. La nota al peu de títol. 
- El procediment registral. El principi de prioritat. Presentació de documents. L’assentament de presentació. Acreditació de mitjans de pagament en les transmissions de domini.
- Principis hipotecaris: tracte successiu, legitimació, fe pública registral i especialitat.
- Immatriculació de finques. Inscripció d’excessos de cabuda. Modificació d’entitats hipotecàries. Requisits de caràcter administratiu. Finca registral. Divergència entre les dades registrals, cadastrals i municipals. Les operacions immobiliàries i organisme central de blanqueig de capitals. 
- La inscripció d'obra nova. La divisió horitzontal. Aspectes urbanístics i registrals. L’assegurança decennal. Reparcel·lacions.
- El títol material. Drets inscribibles. Inscripció de l’arrendament, de l’opció i de les arres. Inscripció de garanties: la condició resolutòria. L’anotació preventiva. L'embargament de béns immobles.
 
BLOC 5: ASPECTES FISCALS
 
- Fiscalitat d’operacions de transmissió d’immobles: IRPF, Impost de Societats, IVA, ITP i AJD
- Fiscalitat d’operacions immobiliàries: Impost de successions i donacions, i Patrimoni. Societats patrimonials.
- Fiscalitat de la tinença d’immobles: IRPF i Impost de Societats. Imposició indirecta dels arrendaments. Vende de participacions en el capital de societats immobiliàries. Comprovació de valors.
- Fiscalitat en la construcció: IVA, ITP y AJD, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'impost sobre activitats econòmiques, Drets de superfície, declaració obra nova, declaració divisió horitzontal, agrupació, segregació, agregació, divisió. 
- Fiscalitat immobiliària local: IBI i Plusvàlua municipal.
 
Professorat:
 
 • Agustí Serra Monté. Director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura.
 • Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Advocat
 • Antonio José Muñoz Navarro. Registrador de Sabadell i Director del Servei d'Estudis Registrals
 • Carolina Ortega Ramírez. Advocada
 • Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil i Directora de la Càtedra de Dret Registral UB
 • Cristina Adell Fernández-Tresguerres. Advocada
 • Emilia Simó García. Registradora de Badalona núm. 3 
 • Emma Sánchez Corretger. CIM Tax & Legal 
 • Eva Giménez Corrons. Advocada
 • Francesc Xavier Urios Aparisi. Director general d'Assumptes Contenciós al Gabinet Jurídic de la Generalitat
 • Gemma Segura López. Advocada
 • Guillermo Martínez Gonzalo. Advocat
 • Inmaculada Barral Viñas. Catedràtica de Dret Civil a la Universitat de Barcelona
 • Jesús Gómez Taboada. Notari
 • Joan Sacristán Tarragó. Advocat
 • Jordi Duatis i Puigdollers. Arquitecte
 • Jordi Medina Ortiz. Advocat
 • Jorge García-Coca Castro. Advocat
 • José M. Calavia Molinero, Advocat
 • José Maria Giménez Alcover. Advocat
 • José María Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret Financer i Tributari de la UB
 • Josep Maria Espinet Asensio. Advocat
 • Juan Bautista Altadill Ferre. Advocat
 • Lluis Pau Gratacós. Advocat urbanista
 • Luis Brun Menendez. Advocat
 • Maite Fernández de Alarcón. Registradora de Barcelona núm. 12
 • Manuel Alcover Povo. Magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona
 • Maria Antonia Avedillo Ros. Advocada
 • María del Carmen Florán Cañadell. Degana del Col·legi de Registradors 
 • Maria Tenza Llorente. Registradora de Barcelona núm.16 i Directora del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya 
 • Marta Legarreta Fontelles. Advocada
 • Miguel Cervilla Domínguez. Advocat
 • Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l'ICAB
 • Mireia del Pozo Niubó. Advocada
 • Noemí Andrés Fernández. Assessora Fiscal 
 • Núria Garcia Vives. Advocada
 • Pablo Molina Alegre. Advocat
 • Paz Cano Sallares. Advocada
 • Pedro-Luis Yúfera Sales. Advocat
 • Rafael Olañeta Fernández-Grande.Advocat - Doctor en Dret. President del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Hospitalet
 • Rafael Fernández Bautista. Advocat
 • Rosa Mari Peris Vidal. Directora Jurídica de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i Lleida
 • Salvador Milà i Solsona. Director dels Serveis de Presidència de l'AMB
 • Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili
 • Silvia Jiménez Alcina. Registradora de Santa Coloma de Gramenet núm. 1
 • Verónica Dávalos Alarcón. Advocada
 • Vicente Pérez Daudi. Catedràtic de Dret Processal
 • Yolanda Hernández Darnes. Advocada de la Generalitat de Catalunya

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 482€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 320€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 620€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 350€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3420€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3800,00€ 3420,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Civil | Màsters | Màster

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2023-2024 - FORMAT PRESENCIAL

Informació general

 • 16/10/2023 - 19/06/2024
 • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 14 a 17 hores. Aula ICAB.
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×