menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Laboral | Organització | Tipus de Curs

Màster en Dret Laboral ICAB 2021 - FORMAT ON-LINE

Màster en Dret Laboral ICAB 2021 FORMAT ONLINE

Objectiu
L’objectiu principal del màster és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experiència en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors. El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics. El màster està adreçat a llicenciats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral. El quadre docent està format per advocats en exercici, per magistrats i per advocats de l’administració o similar.

Programa:
MÒDUL I. RELACIONS LABORALS: PART GENERAL
Relacions laborals especials
Dret comunitari europeu en matèria laboral.
Elements d’estrangeria en l’àmbit laboral. 
Contractes de treball. Especial consideració dels contractes de duració determinada. Criteris jurisprudencials.Qüestions pràctiques.
Sistemes retributius I: El salari: aspectes pràctics. Protecció del salari.
Sistemes retributius II: El salari: aspectes fiscals. Altres tipus de retribució.
Temps de treball. Control de jornada i horari. Teletreball. Desconnexió digital
Drets fonamentals. Control empresarial i protecció de dades
Principi d'igualtat i drets de conciliació.
Pla d’igualtat (anàlisi i elaboració)
Poder de direcció de l’empresa: Ius variandi. Mobilitat funcional i geogràfica.
Modificacions substancials de les condicions de treball.
Cessió il·legal de treballadors (1) -ETT- Subcontractació i Successió d’Empresa.
Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel societari. 
Suspensió de contractes de treball: especial consideració de les suspensions per naixement
Suspensió de contractes i reducció de jornada: especial consideració ERTE,s
Extinció del contracte per voluntat del treballador del art. 50 i assetjaments laborals. Indemnització de Danys i Perjudicis. 
Extinció del contracte: Acomiadament disciplinari. Acomiadament Objectiu. Acomiadament Col·lectiu.
Salut Laboral. Prevenció de riscos
Negociació col·lectiva. Convenis Col·lectius. 
Convenis Col·lectius. Aspectes pràctics
Sindicats: llibertat sindical. Eleccions sindicals. Garanties dels representants dels treballadors.
Anàlisi i interpretació d’estats financers. 
Dret Sancionador Laboral. La Inspecció de Treball.      

MÒDUL II. PROCESSAL
Competència de la jurisdicció social.
Les parts processals. Representació i defensa. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. El benefici de la justícia gratuïta. Acumulació d’accions i actuacions
Les reclamacions prèvies a la via judicial i la conciliació administrativa prèvia
Les actuacions processals. Recursos de reposició. 
Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari. El procés monitori.
Modalitats processals: L’acomiadament (disciplinari i objectiu). Vacances. Matèria electoral. Classificació professional. Mobilitat geogràfica i  modificacions de les condicions de treball. Conciliació vida personal, familiar i laboral.
L’acomiadament col·lectiu. Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques. Conflictes col·lectius. Reclamació a l’Estat per salaris de tramitació. Procediment d’ofici. Impugnació de Convenis. Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social no prestacionals. Seguretat Social i Accidents de Treball. 
L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
La sentència. Requisits. Recursos.
El recurs de suplicació: Anunci i formalització. Impugnació. Els recursos de queixa i de revisió. Recursos de reposició.
Recurs de cassació ordinari i el recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
Fons de Garantia Salarial.
L’execució de la sentència. Execució provisional. Execució en procediments per acomiadament. 
Impugnació dels actes administratius davant la jurisdicció contención-administrativa
Llei Concursal: aspectes laborals

MÒDUL III. SEGURETAT SOCIAL
Introducció. Què és la Seguretat Social?
Gestió Institucional de la Seguretat Social.
Règim Econòmic-Financer de la Seguretat Social.
Camp d’aplicació i composició del sistema de la Seguretat Social.
Nivell contributiu i no contributiu.
Règim General. Àmbit subjectiu d’aplicació.
Règims especials.
Sistemes especials.
Acció protectora de la Seguretat Social
Contingències protegides.
Caràcters de les prestacions.
Reintegrament de les prestacions indegudes.
Les millores voluntàries.
Requisits generals del dret a les prestacions Responsabilitats  en  ordre  a  les  prestacions  per  incompliment  de les obligacions d’afiliació, alta, baixa i cotització.
Automaticitat i avenç de prestacions.
La Cotització a la Seguretat Social.
Subjectes obligats i subjectes responsables.
Naixement i durada de l’obligació de cotitzar.
Bases i tipus de cotització. Especialitats.
La Gestió Recaptatòria.
Concepte, competència i objecte.
Les diferents formes d’extinció dels deutes.
Ajornament i fraccionament dels deutes en matèria de Seguretat Social.
Període voluntari i via executiva.
Protecció per atur. Concepte.
Situacions legals d’atur.
Prestacions per atur.
Subsidi assistencial.
Prestació  d’assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat i risc per embaràs.
Conceptes i causes que motiven aquesta situació. Beneficiaris. Problemàtica.
Prestació d’incapacitat permanent. Concepte.
Nivell contributiu: Beneficiaris. Graus. Determinació i quantia.
Nivell no contributiu: Beneficiaris. Requisits. Quantia.
Prestacions per mort i supervivència i prestacions per fill a càrrec.
Requisits  per  a  les  pensions  de  viduïtat,  orfandat  i  en favor dels familiars.
Modalitat contributiva i no contributiva de la prestació per fill a càrrec.
Pensió de Jubilació: requisits d'accés, quantia. Jubilació ordinària i modalitats de jubilació anticipada. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb el treball.
Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions generals i altres percepcions. Fons de pensions.

Professorat LABORAL: 
Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
Alejandro Malo Ortigosa, Advocat
Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
Ángel Sarabia Muraday, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social
Carlos González Oliver, Advocat
Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
Eduardo Armas González, Lletrat de l’Administració de la Seguretat Social
Emilio Ablanedo Reyes, Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Emma Gumbert Jordan, Advocada
Enrique García Echegoyen, Advocat
Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
Ferran Rosell Güeto, Advocat
Gemma Sala Valero, Advocat
Jesús Gómez Esteban, Magistrat del Jutjat del Social nº 20 Barcelona
Joan Agustí Maragall, Jutge del Jutjat de lo Social 33 de Barcelona
Jonathan Gallego Montalban, Advocat
Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social (SE)
Julio Peiró Rodriguez, Lletrat del FOGASA
Lara Vivas Sanz, Advocada
Mª del Carmen Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Apoderada de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Advocada
María Muriel Plaza, Lletrada de l’Administració de Justicia al Jutjat Social nº 15 de Barcelona
Max Arias Blázquez, Advocat
Miguel Albasanz Sendra, Advocat
Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
Ricardo Morante Esteve, Advocat
Roberto Sánchez Flores, Advocat
Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada del Servei Jurídic de la Seguretat Social, adscrita a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
Rosa M. Goñalons Benavent, Secretària del Jutjat del Social núm. 17 de Barcelona
Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
Salvador Salas Almirall, Magistrat del Jutjat del Social núm 17 de Barcelona
Sara Mª Pose Vidal, Magistrada. Sala Social TSJ de Catalunya
Sebastián Moralo Gallego, Magistrat del Tribunal Suprem
Victor Santa-Bárbara Rupérez, Director Provincial Barcelona Servei Públic Ocupació Estatal

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de febrer a novembre = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de febrer a novembre = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de febrer a novembre = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de febrer a novembre = TOTAL: 4320€

 

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Laboral | Organització | Tipus de Curs

Màster en Dret Laboral ICAB 2021 - FORMAT ON-LINE

Informació general

  • 25/01/2021 - 01/12/2021
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Videoconferències en Directe.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×