menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Gestió despatxos | Laboral | Màsters | Màster

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Inici: 17 d'octubre de 2022. Videoconferències en directe amb Zoom. Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

Claus:

 • Caràcter pràctic per l’experiència dels ponents (magistrats i lletrats amb anys d'experiència)
 • Amplitud del programa en tocar els aspectes substantius, processals i de Seguretat Social
 • El més complet programa per entendre la part substantiva del Dret Laboral i la seva aplicació a la Litigació Laboral
 • El Mòdul Processal és el més complet del mercat
 • El Mòdul de Seguretat Social està impartit pels lletrats de l’Administració i de l’Estat especialistes en cada tema

Programa:

MÒDUL I. RELACIONS LABORALS: PART GENERAL
Relacions Laborals especials
Dret comunitari europeu en matèria laboral
Elements d’estrangeria en l’àmbit laboral 
Contractes de treball. Especial consideració dels contractes de durada determinada. Criteris jurisprudencials.Qüestions pràctiques.
Sistemes retributius I: El salari: aspectes pràctics. Protecció del salari.
Sistemes retributius II: El salari: aspectes fiscals. Altres tipus de retribució.
Temps de treball. Control de jornada i horari. Teletreball. Desconnexió digital
Drets fonamentals. Control empresarial i protecció de dades
Principi d'igualtat i drets de conciliació
Pla d’igualtat (anàlisi i elaboració)
Poder de direcció de l’empresa: Ius variandi. Mobilitat funcional i geogràfica
Modificacions substancials de les condicions de treball
Cessió il·legal de treballadors - ETT - Subcontractació i Successió d’Empresa
Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel societari 
Suspensió de contractes de treball: especial consideració de les suspensions per naixement
Suspensió de contractes i reducció de jornada: especial consideració ERTOs.
Extinció del contracte per voluntat del treballador de l'art. 50 i assetjaments laborals. Indemnització de Danys i Perjudicis
Extinció del contracte: Acomiadament disciplinari. Acomiadament Objectiu. Acomiadament Col·lectiu
Salut Laboral. Prevenció de riscos
Negociació col·lectiva. Convenis Col·lectius
Convenis Col·lectius. Aspectes pràctics
Sindicats: llibertat sindical. Eleccions sindicals. Garanties dels representants dels treballadors.
Anàlisi i interpretació d’estats financers. 
Dret Sancionador Laboral. La Inspecció de Treball.      

MÒDUL II. SEGURETAT SOCIAL
Introducció. Què és la Seguretat Social?
Gestió Institucional de la Seguretat Social.
Règim Econòmic-Financer de la Seguretat Social.
Camp d’aplicació i composició del sistema de la Seguretat Social.
Nivell contributiu i no contributiu.
Règim General. Àmbit subjectiu d’aplicació.
Règims especials.
Sistemes especials.
Acció protectora de la Seguretat Social
Contingències protegides.
Caràcters de les prestacions.
Reintegrament de les prestacions indegudes.
Les millores voluntàries.
Requisits generals del dret a les prestacions Responsabilitats  en  ordre  a  les  prestacions  per  incompliment  de les obligacions d’afiliació, alta, baixa i cotització.
Automaticitat i avenç de prestacions.
La Cotització a la Seguretat Social.
Subjectes obligats i subjectes responsables.
Naixement i durada de l’obligació de cotitzar.
Bases i tipus de cotització. Especialitats.
La Gestió Recaptatòria.
Concepte, competència i objecte.
Les diferents formes d’extinció dels deutes.
Ajornament i fraccionament dels deutes en matèria de Seguretat Social.
Període voluntari i via executiva.
Protecció per atur. Concepte.
Situacions legals d’atur.
Prestacions per atur.
Subsidi assistencial.
Prestació  d’assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat i risc per embaràs.
Conceptes i causes que motiven aquesta situació. Beneficiaris. Problemàtica.
Prestació d’incapacitat permanent. Concepte.
Nivell contributiu: Beneficiaris. Graus. Determinació i quantia.
Nivell no contributiu: Beneficiaris. Requisits. Quantia.
Prestacions per mort i supervivència i prestacions per fill a càrrec.
Requisits  per  a  les  pensions  de  viduïtat,  orfandat  i  en favor dels familiars.
Modalitat contributiva i no contributiva de la prestació per fill a càrrec.
Pensió de Jubilació: requisits d'accés, quantia. Jubilació ordinària i modalitats de jubilació anticipada. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb el treball.
Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions generals i altres percepcions. Fons de pensions.

MÒDUL III. ASPECTES PROCESSALS
Competència de la jurisdicció social.
Les parts processals. Representació i defensa. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. El benefici de la justícia gratuïta. Acumulació d’accions i actuacions
Les reclamacions prèvies a la via judicial i la conciliació administrativa prèvia
Les actuacions processals. Recursos de reposició. 
Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari. El procés monitori.
Modalitats processals: L’acomiadament (disciplinari i objectiu). Vacances. Matèria electoral. Classificació professional. Mobilitat geogràfica i  modificacions de les condicions de treball. Conciliació vida personal, familiar i laboral.
L’acomiadament col·lectiu. Tutela de drets fonamentals i llibertats publiques. Conflictes col·lectius. Reclamació a l’Estat per salaris de tramitació. Procediment d’ofici. Impugnació de Convenis. Impugnació d’actes administratius en matèria laboral y de Seguretat Social no prestacionals. Seguretat Social i Accidents de Treball. 
L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
La sentència. Requisits. Recursos.
El recurs de suplicació: Anunci i formalització. Impugnació. Els recursos de queixa i de revisió. Recursos de reposició.
Recurs de cassació ordinari i el recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
Fons de Garantia Salarial.
L’execució de la sentència. Execució provisional. Execució en procediments per acomiadament. 
Impugnació dels actes administratius davant la jurisdicció contención-administrativa
Llei Concursal: aspectes laborals

MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS. RECURSOS HUMANS. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Planificació. Sistemes de selecció de personal. Incorporació i desvinculació
Formació i desenvolupament
Relacions laborals internacionals: Desplaçaments. Relacions laborals transfrontereres. Grups d'empreses internacionals
Administracion personal. Visió jurídica: Contractació: tipus de contractes i estratègia. Salaris: sistemes retributius. Condicions laborals.
Visió econòmica: Pressupostos. Ràtios. Indicadors.
Visió social: Anàlisi i descripció de llocs de treballs. Elaboració de Professiograma
Relacions laborals. Visió negociadora: Negociació col·lectiva. Relacions amb la representació dels treballadors. Pactes.
Visió jurídica: Inspecció de Treball. Formes de resolució de conflictes extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació. Procediments judicials.
Situacions conflictives: Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals.
Reestructuracions externes: extincions de contracte. Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d'ocupació.
Prevenció riscos: Anàlisi de la Llei de Riscos Laborals. Mètodes preventius. Accions preventives externes / internes. Responsabilitat empresarial.
Evolució de la direcció de personal: Soci estratègic. Quality agreement. Futur de la gestió de personal.

Professorat LABORAL: 

 • Abigail Blanco Cumplido, Advocada
 • Abraham Cobo Sánchez, Lletrat en Cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona
 • Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
 • Alejandro Malo Ortigosa, Advocat
 • Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
 • Ángel Sarabia Muraday, Lletrat de l’Administració de la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Carlos Escribano Vindel, Magistrat
 • Carlos González Oliver, Advocat
 • Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
 • Eduardo Armas González, Lletrat de l’Administració de la Seguretat Social
 • Emilio Ablanedo Reyes, Cos Superior de Lletrats de la Administración de la Seguridad Social
 • Emma Gumbert Jordan, Advocada
 • Enrique García Echegoyen, Advocat
 • Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
 • Ferran Rosell Güeto, Advocat
 • Germán López Cobo, Cap de Servei de Conciliacions, Serveis Territorials a Barcelona
 • Jesús Gómez Esteban, Magistrat del Jutjat del Social nº 20 Barcelona
 • Joan Agustí Maragall, Jutge Sala del Tribunal Superior de Justicia
 • Jonathan Gallego Montalban, Advocat
 • José Blasi Navés, Advocat i Assessor Fiscal
 • Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social
 • Lara Vivas Sanz, Advocada
 • Mª del Carmen Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Apoderada de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Advocada
 • Marc Gallardo Messeguer, Advocat
 • María Muriel Plaza, Lletrada de l’Administració de Justicia al Jutjat Social nº 15 de Barcelona
 • Marta Urbano Hernando, Lletrada del Jutjat Social nº 26 de Barcelona
 • Max Arias Blázquez, Advocat
 • Miguel Albasanz Sendra, Advocat
 • Nyra Barreto Gutiérrez. Advocada
 • Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
 • Ricardo Morante Esteve, Advocat
 • Roberto Sánchez Flores, Advocat
 • Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada del Servei Jurídic de la Seguretat Social, adscrita a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
 • Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem
 • Rubén Doctor Sánchez-Migallón, Advocat
 • Salvador Salas Almirall, Magistrat Sala del Tribunal Superior de Justicia
 • Sara Mª Pose Vidal, Magistrada. Sala Social TSJ de Catalunya
 • Sebastián Moralo Gallego, Magistrat del Tribunal Suprem
 • Vanessa Sánchez Balboa, Advocada
 • Victor Santa-Bárbara Rupérez, Director Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
 • Vidal Masramon Carmona. Advocat

 

Professorat Mòdul RRHH:

Álex Rodríguez Rodríguez, Professor de l’empresa PREVINT de Prevenció de Riscos
Ana Alós Ramos, Advocada Bufete Uria
Jordi Torres López, Director Recursos Humans Rank
José Blasi Navés, Advocat
José L. Salido Banús, Advocat
Juan F. Arza Mondelo, Consultor d’empreses, Arza & Legazpi
Oriol Abelló Audí, Recursos Humans HP
Oscar Cuadrado i Serena,  Director Corporatiu Recursos Humans de AREAS  
Rubén Doctor Sánchez-Migallón, Advocat Bufete Cuatrecasas

Títol: 

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 660€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3420€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 730€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 370€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3690€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 840€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 420€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4200€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 940€ + 8 quotes mensuals domiciliades (470€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4700€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3800,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3800,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3800,00€ 3420,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3800,00€ 3420,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4100,00€ 3690,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4200,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4700,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Gestió despatxos | Laboral | Màsters | Màster

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 17/10/2022 - 03/07/2023
 • Videoconferències en directe amb Zoom.
 • Horaris: Del 17 d'octubre de 2022 al 3 de juliol de 2023. Dilluns i dimecres de 18 a 20.30h. Divendres 18.11.2022 i 2.6.2023 de 15 a 17.30 hores.Mòdul IV sobre RRHH els divendres, del 27 de gener al 19 de maig de 2023, 30 hores lectives (de 13 a 15h).
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×