menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2022-2023 - FORMAT ON-LINE

Inici: 18 d'octubre de 2022. Videoconferències en directe per Zoom.

Objectius:

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del Dret que avui en dia es consideren imprescindibles per a l’advocat mercantilista i d’empresa.

Així, partint de les tres àrees cabdals del Dret Mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la Contractació, c) el Dret de la Competència i de Propietat Industrial i Noves Tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels Negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret Concursal, el Dret Processal bàsic, el Dret Fiscal i Laboral més essencial.

El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual Dret dels Negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial. 

El Màster s’adreça principalment als advocats lliberals i advocats d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles Àrees del Dret, que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

Comitè Científic:

 • Mª Luisa Alarcón Elorrieta. Advocada i Llicenciada en ADE (ICADE E-3)
 • Alejandro Payá Pujado. Advocat
 • Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

Programa:

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER
Sessió introductòria. Presentació del programa i del mètode docent. Objectius. L’advocat de negocis: rol y competències. Desenvolupament de Negoci i Vendes de Serveis Professionals.

MÒDUL I: SOCIETATS

ESTRUCTURA ORGÀNICA
Les mesures legals anti-Covid i el seu impacte en l’assessorament legal a les empreses
Tipologia empresarial: avantatges i inconvenients dels diferents tipus socials
Registre Mercantil i societats mercantils
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració. L’administrador de fet.
Deures i responsabilitats dels administradors
Taller Pràctic: Responsabilitat d’administradors
Funcionament de la Junta General i drets de socis
Taller Pràctic: Redacció d’actes i certificacions d’acords de Junta General
Impugnació d’acords socials
Dret de separació per falta de repartiment de dividend
Taller Pràctic: Conflicte de socis i impugnació d’acords socials
Estatuts socials, pactes parasocials, protocol familiar i la seva publicitat
Taller Pràctic: Prevenció de conflictes societaris mitjançant estatuts i pactes parasocials. 

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
Modificació d’estatuts: augment i reducció de capital 
Interpretació de documents comptables
Taller Pràctic: Interpretació de documents comptables
Transmissió d’accions i participacions
Negocis sobre les pròpies accions i participacions. Assistència financera
Mètodes de valoració de l’empresa
Taller Pràctic: sobre mètodes de valoració de l’empresa
Separació i exclusió de socis
Dissolució i liquidació de societats
Reestructuració empresarial: Tipologia i fiscalitat. 
Taller Pràctic: cas de fusió
Grups de societats
 
CONCURS I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS AL CONCURS
Crisis de l’empresa: concurs de creditors i procediments alternatius al concurs
El nou text refós de Llei Concursal i la nova Directiva de reestructuracions
Concurs de creditors: declaració i efectes
Concurs de creditors: conveni, liquidació i qualificació
Taller Pràctic: cas de concurs
Acord de refinançament, acord extrajudicial de pagament i segona oportunitat
Taller Pràctic: cas de segona oportunitat

MÒDUL II: CONTRACTACIÓ MERCANTIL

ASPECTES GENERALS
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
Taller pràctic: Consells pràctics en la redacció de contractes
La contractació amb condicions generals. Incorporació i control del contingut
Clàusules abusives i protecció del consumidor
Remeis front l’incompliment contractual
Nul·litat i terminació dels contractes
Reclamació de deutes i normativa contra la morositat a les operacions comercials.
Responsabilitat civil i assegurança
Taller Pràctic: Incompliment de contracte
Contractació internacional: llei aplicable i jurisdicció aplicable a obligacions i contractes
Taller Pràctic: clàusules sobre competència judicial i arbitratge

CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament.
Contractes de col·laboració: comissió, agència, distribució i franquícia
Especial referència als contractes d’agència i distribució
Taller Pràctic: Terminació de contracte de distribució i reclamació d’indemnitzacions
Contractes bancaris de finançament empresarial
Contractes de garantia
Taller Pràctic: contractes internacionals de finançament i garantia; clàusules INCOTERMS
Contractes d’assegurança
Contractes de transport
Contractació i startups
Taller pràctic. Ronda d’inversió: contractes i negociació de term sheet
Contracte de compravenda d’empresa
Taller Pràctic: sobre compra venda d’empresa
Contractes de joint venture i aliances estratègiques 
Contractes de col·laboració professional i de societat professional
Introducció al Dret del Mercat de Valors. Mercats alternatius (MAB).
Emissions de valors negociables (OPV / OPS)  i operacions del mercat secundari (OPAs)
Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa
Contractació pública

MÒDUL III: COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL, NOVES TECNOLOGIES

Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini. Accions i procediment de protecció
Propietat intel·lectual: drets d’autor, obres protegides; audiovisual i musica. Accions i procediment de protecció
Contractes de propietat intel·lectual i industrial
Publicitat: Actes de publicitat il·lícita i normativa especial. Accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
Competència deslleial: Tipologia d’actes deslleials. Accions i procediment d’aplicació
Defensa de la competència: Acords restrictius i abús de posició dominant. Control de les concentracions i dels ajuts públics. Òrgans i procediment. Indemnització per danys i perjudicis
Protecció de Dades 
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
Taller Pràctic: marques i competència deslleial

MÒDUL IV: ASPECTES PROCESSALS, FISCALS, LABORALS I PENALS

ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils.
Processos ordinaris i execució. Problemàtica de la prova.
Tutela judicial del crèdit: Processos monitori i canviari.
Mesures cautelars.
Mecanismes alternatius de resolució de conflictes: Funcionament de l’arbitratge.
Acció d’anul·lació de l’arbitratge i mediació empresarial.

ASPECTES FISCALS
Fiscalitat de l’advocacia.     
Successió Empresa familiar.

ASPECTES LABORALS
Diferències entre les fonts del Dret amb les fonts de la relació laboral, introduint el tractament àgil i clarificador sobre la negociació col·lectiva i els temes derivats de la contrareforma laboral i la situació actual en relació amb el diàleg social.
Contractació ordinària i les relacions laborals de caràcter especial, amb deteniment en l'alta direcció i la contractació d'advocats, afegint les qüestions derivades, novament de la contrareforma laboral – Reial Decret Llei 32/2021 de 28 de desembre i altres disposicions- relatives al control de la jornada diària i la seva adaptació, desconnexió digital i la utilització de dispositius per part dels treballadors.
Contractació i subcontractació, també afectats per la contrareforma.

ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance.
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals
Insolvències punibles
Altres delictes econòmics.
Taller Pràctic: cas de compliance
Taller Pràctic: tècniques de negociació 

TALLERS PRÀCTICS

El Màster té com a principal objectiu donar una visió pràctica del dret dels negocis. Per això, es realitzaran més d'una vintena de tallers pràctics en els que els alumnes posaran a prova els seus coneixements i les seves habilitats resolent casos reals i freqüents en tots els àmbits del dret dels negocis. Es tracta d'una de les activitats del Màster que els alumnes valoren més positivament. 

Professorat: 

 • ÀLEX PUJOL PÀMIES. Advocat
 • CARLES GÓRRIZ LÓPEZ. Professor Titular UAB
 • DAVID ESPINÓS GOMIS. Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
 • JUAN ANTONIO ANDINO LÓPEZ. Advocat i Doctor en Dret cum laude per la Universitat de Barcelona
 • M. BLANCA BOSCH FERNÁNDEZ. Advocada
 • MARTA LEGARRETA FONTELLES. Advocada
 • ÁLVARO LUNA YERGA. Advocada
 • ANNA GUIX TORNOS. Advocada
 • DANIEL VÁZQUEZ ALBERT. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 • ENRIC ENRICH MULS. Advocat
 • ESTHER NIN I CAMPS. Advocada
 • FÉLIX PEDROSA NEGRETE. Economista, Advocat i Auditor de comptes
 • GERARD CORREIG FERRÉ. Advocat
 • GRISELDA GARDE MONFERRER. Advocada
 • GUILLERMO DONADEU GARCÍA-NIETO. Advocat i Associat CMS
 • IGNACIO JOSÉ MARQUÉS JARQUE. Advocat
 • IÑIGO IGARTUA ARREGUI. Advocat
 • ISABEL VIOLA DEMESTRE. Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.
 • JAVIER SÁNCHEZ CAMPO. Advocat
 • JOSE LUIS SALIDO BANÚS. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona
 • JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 • JOSÉ MARIA ROJÍ BUQUERAS. Advocat Professor de Dret Financer i Tributari de la UAB
 • JOSEP MONTEFUSCO MONFERRER. Advocat
 • JUAN CARLOS HERNANZ JUNQUERO. Advocat
 • LEÓN MANUEL GONZÁLEZ MERCÉ. Advocat
 • MARC RIUS CALAVERAS. Advocat
 • MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ. Comunicadora i Mediadora
 • REBECA CARPI MARTÍN. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent

Títol: 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 666+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 333€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3330€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 720€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3600€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 920€ + 8 quotes mensuals domiciliades (460€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4600€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4000,00€ 3600,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4600,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2022-2023 - FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 18/10/2022 - 29/06/2023
 • Videoconferències en directe per Zoom.
 • Del 18 d'octubre de 2022 al 29 de juny de 2023. Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes, de 15 a 18 hores.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×