menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Cultura / Seccions | Sanitari | Curs | Videostreaming | Secció de Dret Sanitari

XXII Curs de Dret Farmacèutic (online)

Organitza: Secció de Dret Sanitari de l'ICAB

* S'utilitzarà la plataforma ZOOM per a totes les sessions del Curs.

Totes les persones inscrites al Curs rebran via e-mail (abans de cada sessió) l'enllaç corresponent per poder accedir-hi.

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador del curs prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial de les diferents sessions.

Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció.

26/04/21 

 1. - INTRODUCCIÓ DEL CURS
  1.1.SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR

Mercedes Gras i Balaguer, Advocada del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Vocal de la Secció de Dret Sanitari de l’ICAB.

 1.2. COMPETÈNCIES EN MATERIA D’ORDENACIÓ FARMACÈUTICA.

Regulació sobre medicaments d’ús humà i veterinaris. Indústria, Distribució Oficines de Farmàcia i Serveis de Farmàcia d’Hospitals. Nomenament de responsables. Incompatibilitats professionals. Salut pública. Consell Interterritorial de Salut i Col·legis Professionals.

Nuria Amarilla Mateu, Advocada, Presidenta de la Secció de Dret Farmacèutic del Col·legi d'Advocats de Madrid

  

28/04/21

2.- INVESTIGACIÓ I NOUS MEDICAMENTS.

2.1. ASSAJOS CLÍNICS: Normativa aplicable, Propietat de les dades d’investigació,  Subjecte de l’assaig, Protecció i consentiment informat. Assajos amb menors i amb persones amb la capacitat legal modificada per donar el seu consentiment. Contractes amb els Subjectes de l’assaig. Demandes de RC. Indemnització per danys i perjudicis.

Ramon Figueras Sabater, Advocat. Vicepresident de la Secció de Dret Sanitari de l’ICAB.  

2.2. REGISTRE D’ESTUDIS CLÍNICS I ANÀLISI JURÍDIC, comités d’ètica de la investigació amb medicaments. Funcions, acreditació, secretaria tècnica i composició. Llicenciat en dret. Funcions  i normes generals de funcionament.  Procediment d’autorització d’un assaig. Aspectes econòmics. Contractes. Registre espanyol d’estudis clínics.  Vacuna contra la COVID SARS-19. Investigació i assaig clínic.
Cristina Llop Julià, Secretaria Tècnica del Comité d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) del Parc de Salut Mar.

 

03/05/21

 1. FABRICACIÓ DE MEDICAMENTS.

3.1. REGISTRE DE LABORATORIS I MEDICAMENTS D’ÚS HUMÀ:  Autorització com a laboratori farmacèutic: tipologia, requisits i obligacions. Representant legal del titular de l’autorització de comercialització de medicaments. El medicament d’ús humà i els diferents procediments de registre i autorització. Patent farmacèutica. I + D Farmacèutic. Reial Decret 1345/2007.

Ariadna Casanueva de la Cruz, Advocada.

 3.2 FARMACOVIGILÀNCIA MEDICAMENTS ÚS HUMÀ: Definició, concepte i procediments en Farmacovigilància. Marc Legal en matèria de Farmacovigilància. Responsabilitats i obligacions en matèria de Farmacovigilància del titular de l’autorització de comercialització. Sistema europeu i espanyol de Farmacovigilància. Acords de farmacovigilància.

Sònia López Sánchez, Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance. ASPHALION, S.L.

  

05/05/21

3.3. INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I DRET DE LA COMPETÈNCIA

Conductes prohibides. Relacions amb Majoristes i amb distribuïdors. Importacions paral·leles.

Jordi Faus Santasusana, Advocat

3.4. CLASSES DE MEDICAMENTS D’ÚS HUMÀ.

Medicaments especials. “Us off label”. Medicaments orfes, medicaments d’us compassiu. Ús i accés a la medicació estrangera.

Lluís Alcover Llubià, Advocat

 

10/05/21

 1. DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS:

4.1 ACTIVITATS DE DISTRIBUCIÓ. LABORATORIS, MAGATZEMS DE DISTRIBUCIÓ I INTERMEDIACIÓ. Funcions, requisits i obligacions. Diferències.

Marcos Vinzia Portabella, Advocat.

 4.2 CONTRACTES EN L’ÀMBIT DE LA FABRICACIÓ DE MEDICAMENTS I DISTRIBUCIÓ FARMACÈUTICA. Contractes de llicència i de distribució de medicaments: llicència, co-desenvolupament, distribució, co-màrqueting, co-promoció; principals punts de negociació i clàusules més rellevants.

Beatriz Lainez García, Advocada.

  

12/05/21

 1. SISTEMA D’AUTOREGULACIÓ DE FARMAINDÙSTRIA: El “Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y de Interrelación de la Industria Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios” i el “Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación de la Industria Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes”. Sistema de resolució de conflictes: funcions de la Unitat de Supervisió Deontològica, de la Comissió Deontològica i del Jurat d’Autocontrol. Competència deslleial i Publicitat de medicaments.

Francesc Montañá Puig, Ex Director Metge i Responsable de la Unitat de Codi Deontològic del Laboratori Angelini.

 

17/05/21

 1. PRESTACIÓ FARMACÈUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT.

6.1. FINANÇAMENT DE MEDICAMENTS: Criteris i procediment inclusió en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. Procediment de fixació de preus. Variacions i revisions de finançament i preus. Sistema de preus de referència. Prescripció per principi actiu, substitució de medicaments. Finançament d’altres productes dintre del Sistema Nacional de Salut. Accés a Medicaments no finançats.

Margot Subirats i Espinalt, Advocada i Farmacèutica

 6.2 CONCERTS ENTRE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA CORPORACIÓ FARMACÈUTICA. Prestació farmacèutica. Compra pública de medicaments. Subhastes  Ús racional dels medicaments. Circulació intracomunitària de medicaments. Tipus de preus dels medicaments. Facturació. Dispensació a l’oficina de farmàcia. Aportació del beneficiari SS.

Jordi de Dalmases Balañá, Farmacèutic, Vice-President del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Ex- president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

 

 19/05/21

7.-DISTRIBUCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS EN L’ÀMBIT HOSPITALARI.

7.1. SERVEI DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA: Serveis de Farmàcia Hospitalària (Organització, Comissió de Compres).Assajos clínics que es duen a terme en els hospitals

Josep Ribas Sala, Ex-Cap del Servei de la Farmàcia del Hospital Clínic de Barcelona.

 7.2. CONTRACTACIÓ PÚBLICA: Llei de Contractes del Sector Públic. Requisits, procediments de contractació i recurs especial en matèria de contractació. Canvis introduïts per la nova Llei. El contracte de subministrament, en particular de medicaments i productes sanitaris.

Jorge Robles González, Advocat.

  

26/05/21

8.- INSPECCIÓ i CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SANITARIA.

8.1. COMPETÈNCIES GENERALITAT, control G.M.P., criteris d’inspecció, Llicències.

Salvador Cassany Pou, Cap de Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

 8.2. VENDA DE MEDICAMENTS PER INTERNET. Marc regulatori. Competències de les administracions públiques estatals i autonòmiques. Medicaments falsos. Denuncies. 

Manel Rabanal Tornero. Cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques. Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  

31/05/21

9.- MEDICAMENTS VETERINARIS: Marc legislatiu espanyol i europeu del medicament veterinari. El medicament veterinari i els diferents procediments de registre i autorització (Agència Espanyola i Agència Europea). Sistema Espanyol de Farmacovigilància de medicaments veterinaris. Prescripció i dispensació. Regulació actual.

Mireia Núñez de Prado i Escarrà, Farmacèutica, Consultora especialitzada en el medicament veterinari.

 

02/06/21

10.- PRODUCTES SANITARIS: Empreses fabricants, importadores i comercialitzadores de productes sanitaris. Tipologia i classificació dels productes sanitaris. Publicitat. Obtenció marcat CE. Entrada en vigor dels Reglaments  745/2017 i 746/2017, Implementació del sistema d’assignació de l’UDI a la Distribució Farmacèutica, registre a EUDAMED. Etiquetatge, documents reguladors i custòdia dels agents econòmics. Productes de Diagnòstic in vitro, dispositius d’auto diagnòstic. Test d´antígens per la detecció d’anticossos COVID. Proves PCR, Fiabilitat Resultat. Controvèrsia en la dispensació Requisits comercialització i promoció. Requisits i procediment finançament. Sistema d’autoregulació de FENIN. 

Montserrat Llopart Vidal, Advocada

 

07/06/21

11- COSMÈTICS: La legislació de Cosmètics amb el Reglament Europeu: I) Els cosmètics: què són i perquè serveixen; II) breu evolució històrica de la legislació de cosmètics a Espanya; III) Marc legal actual: Conceptes Generals. Responsabilitats. Posada al mercat dels cosmètics. Etiquetat. Publicitat i promoció. Productes d’Higiene Personal. Importància dels Annexes. Implicacions i conseqüències pràctiques de la implantació del Reglament.

Mercè Camps, Farmacèutica especialista en registres de productes sanitaris. Ex- vocal de la secció de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

  

09/06/21

12.- PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT.

12.1 VACUNACIÓ.-Plans de medicació activa. Vacunació. Historia clínica compartida. Accés des de l’oficina de farmàcia. Dades de laboratoris de vacunes individualitzades. Dades de salut, COVID i noves tecnologies. Tot el tema de dades de salut, confidencialitat, història clínica i ara Salut digital. Tema pandèmia i Salut Pública, passaport immunitari.

Jaime del Barrio Seoane, Senior Advisor de Healthcare & Life Sciences en EY. President de la Asociación Salud Digital.

12.2. -  TRANSPARENCIA EN L’ÀMBIT FARMACÈUTIC.

COVID 19. Contractació i subministrament de vacunes. La transparència com a valor fonamental

Lucia Cristea Uivaru, Advocada, Presidenta Secció de Dret Sanitari

Javier Orduña Moreno, Ex Magistrat del Tribunal Suprem i Catedràtic de Dret Civil

Debat i cloenda del curs amb la presència dels membres de la Junta de la Secció de Dret Sanitari.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 195,00€ 146,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 325,00€ 243,75€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 487,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Comissió de Cultura / Seccions | Sanitari | Curs | Videostreaming | Secció de Dret Sanitari

XXII Curs de Dret Farmacèutic (online)

Informació general

 • 26/04/2021 - 09/06/2021
 • Dilluns i dimecres, de 18.00 a 20.00 hores
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×