open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 12 al 18 de noviembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

18/11/2022

Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca concesión de ayudas para prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps principalmente en zonas rurales remotas e instalación del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión (Programa UNICO Demanda Rural), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35928.pdf

Publicat al BOE de 18-11-2022

El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado y finalizará a las 13 horas del día 5 de diciembre de 2022.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TER/3598/2022, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial (ref. BDNS 659106).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8796/1937182.pdf

Publicat al DOGC  de 18-11-2022

3.1 En la convocatòria amb càrrec a las partides pressupostàries D/4800001 “A famílies”, D/4600001 “A corporacions locals”, D/4640001 “A altres ens dependents de corporacions locals”, i D/4820001 “A altres institucions sense fi de lucre”, del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2022, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i finalitza el dia 12 de desembre de 2022, inclòs. 3.2 En la convocatòria amb càrrec al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya corresponent a l'exercici 2023, com a despesa anticipada, el termini de presentació de sol·licituds el 13 de desembre de 2022 i finalitza el dia 30 de setembre de 2023, inclòs.

Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2022 de la Dirección General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se convocan becas de formación.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35844.pdf

Publicat al BOE de 17-11-2022

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se convocan anticipadamente, para el año 2023, las ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35861.pdf

Publicat al BOE de 17-11-2022

El plazo de presentación de la solicitud será de veinticinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS (CEMFI).

La Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) convoca becas para cursar su: Máster en Economía y Finanzas. Doctorado en Economía y Gobierno.

Ambos títulos son ofrecidos conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35889.pdf

Publicat al BOE de 17-11-2022

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2023 para el Máster y el 24 de febrero de 2023 para el Doctorado.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3551/2022, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (ref. BDNS 658755).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1936963.pdf

Publicat al BOE de 17-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 14 de desembre de 2022.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) (ref. BDNS 658814).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1936997.pdf

Publicat al DOGC de 17-11-2022

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TER/3554/2022, d'11 de novembre, de convocatòria de les subvencions a les estacions d'esquí alpí de Catalunya, per a l'any 2022 (ref. BDNS 658756).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1937039.pdf

Publicat al DOGC de 17-11-2022

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de set dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Orden 10 de noviembre de 2022 del Ministerio de Universidades por la que se convoca por tramitación anticipada el XX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-B-2022-35776.pdf

Publicat al BOE de 16-11-2022

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde del día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/3548/2022, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de les mesures de suspensió i limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya entre els dies 8 de febrer i 31 de desembre de 2021, adoptades per les resolucions dels departaments de Salut i Interior, entre els dies 5 de febrer i 23 de desembre, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 658863).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936761.pdf

Publicat al DOGC de 16-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria per a la concessió de les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona de l’any 2022 (ref. BDNS 657337).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936799.pdf

Publicat al DOGC de 16-11-2022

El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza 2 de desembre de 2022 inclòs

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2023, que se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35655.pdf

Publicat al BOE de 15-11-2022

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente Resolución en el BOE.

Extracto de la Resolución de 9 de noviembre de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte» para el año 2023

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35664.pdf

Publicat al BOE de 15-11-2022

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E. del extracto de la Resolución de convocatoria.

RESOLUCIÓ ACC/2315/2022, de 8 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2023 per a la promoció, foment i comercialització de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 639878).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8793/1936663.pdf

Publicat al DOGC de 15-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ INT/3528/2022, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de dotze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l'any 2023 (ref. BDNS 657807).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8793/1936539.pdf

Publicat al DOGC de 15-11-2022

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TER/3532/2022, de 7 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya (ref. BDNS 658270).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8793/1936545.pdf

Publicat al DOGC de 15-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

RESOLUCIÓ EMT/3491/2022, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa Ocell de foc (ref. BDNS 657808) (Projectes adreçats a joves amb problemática de salut mental).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8792/1936341.pdf

Publicat al DOGC de 14-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 14.00 hores del desè dia hàbil a comptar des del dia que comenci el termini.

RESOLUCIÓ ACC/3513/2022, de 9 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 658007).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8792/1936369.pdf

Publicat al DOGC de 14-11-2022

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/3516/2022, de 8 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o de reforma de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2025 (ref. BDNS 657757).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8792/1936437.pdf

Publicat al DOGC de 14-11-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 28 de novembre de 2022. El dia 28 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×