menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 15 al 21 de mayo

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

21/05/2021

RESOLUCIÓ CLT/1483/2021, de 13 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'edició d'audiollibres en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 564155). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8415/1852917.pdf
Publicat al DOGC de 21-05-2021
Els períodes per presentar sol·licituds són els següents: Per a audiollibres publicats entre l'1 de gener i el 31 de maig del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 10 de juny a l'1 de juliol del 2021, tots dos inclosos. Per a audiollibres publicats entre l'1 de juny i el 31 d'octubre del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 23 de setembre al 3 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/1484/2021, de 13 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 564156). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8415/1852817.pdf 
Publicat al DOGC de 21-05-2021
Els períodes per presentar sol·licituds són els següents: Per a llibres publicats entre l'1 de novembre del 2020 i el 31 de maig del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 10 de juny a l'1 de juliol del 2021, tots dos inclosos. Per a llibres publicats entre l'1 de juny i el 31 d'octubre del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 23 de setembre al 3 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/1533/2021, de 18 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2021 (ref. BDNS 564504). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8415/1852968.pdf
Publicat al DOGC de 21-05-2021
La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut a les assegurances corresponents a les línies que detalla l'annex 2 de l'Ordre ARP/101/2021, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, incloses al Pla d'assegurances agràries combinades, sempre que s'hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció establert en les resolucions del Ministeri d'Agricultura, Pesca, i Alimentació (MAPA) per a cada línia d'assegurança. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2021, por la que se aprueba la convocatoria del programa de becas de prácticas 2021 para nacionales españoles que estén en posesión del título del "Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales" impartido en la Escuela Diplomática, y del título del "Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional" impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-B-2021-25215.pdf
Publicat al BOE de 20-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL.-La Fundación Eugenio Rodríguez Pascual ha abierto la convocatoria 2021 para la concesión de ayudas a la investigación biomédica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-B-2021-25247.pdf
Publicat al BOE de 20-05-2021
Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en Internet: https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas/. Admisión de solicitudes hasta las 20 horas del 1 de julio de 2021.

RESOLUCIÓ TES/1500/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2021 (ref. BDNS 564184). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8414/1852411.pdf
Publicat al DOGC de 20-05-2021
El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ARP/1509/2021, de 10 de maig, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 563277). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8414/1852503.pdf
Publicat al DOGC de 20-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (ref. BDNS 563587). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8414/1852485.pdf
Publicat al DOGC de 20-05-2021
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se convoca el XX Premio "JACUMAR" de Investigación en acuicultura. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25045.pdf
Publicat al BOE de 19-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba el procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2021, a proyectos de investigación de «Programación Conjunta Internacional» 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25051.pdf
Publicat al BOE de 19-05-2021
El plazo de presentación de las propuestas será del 24 de mayo al 3 de junio de 2021, a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ CLT/1449/2021, d'11 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals d'animació (ref. BDNS 563440). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8413/1852251.pdf
Publicat al DOGC de 19-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 20 de maig al 8 de juny del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/1450/2021, d'11 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (ref. BDNS 563458). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8413/1852037.pdf
Publicat al DOGC de 19-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 20 de maig al 8 de juny del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/1451/2021, d'11 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 563424). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8413/1852087.pdf
Publicat al DOGC de 19-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 20 de maig al 8 de juny del 2021, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan ayudas destinadas a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa en España durante el curso 2021/2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24821.pdf
Publicat al BOE de 18-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes finalizará en un plazo de 25 días naturales contados a partir de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2021, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España Mejores Quesos, año 2021"
 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24829.pdf
Publicat al BOE de 18-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la publicación este extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2021 por la que se convocan subvenciones a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24830.pdf
Publicat al BOE de 18-05-2021
Las solicitudes se presentaran en el plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado

Extracto de la Orden, de 11 de mayo de 2021, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España al Mejor Vino, año 2021"
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24831.pdf
Publicat al BOE de 18-05-2021
Los candidatos al premio, en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación del órgano instructor, deberán expresar la aceptación de la candidatura mediante el marcado de la casilla correspondiente contenida en el modelo de solicitud y cumplimentar la declaración responsable.

RESOLUCIÓ TSF/1470/2021, de 30 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya i el Ripollès (SOC – PERIMETRALS CR) (ref. BDNS 563861). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8412/1851966.pdf
Publicat al DOGC de 18-05-2021
9.1 El termini de presentació de sol·licituds dels projectes presentats per les entitats promotores previstes a l'article 3.1 d'aquesta Resolució, és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats contractants previstes a l'article 3.2 d'aquesta Resolució, serà del 2 d'agost de 2021 fins al 2 de novembre de 2021.

RESOLUCIÓ ARP/1472/2021, de 3 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2020-2021 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 561891). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8412/1851960.pdf
Publicat al DOGC de 18-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en sus sedes durante el año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-B-2021-24559.pdf
Publicat al BOE de 17-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes. Desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado y hasta la fecha que se detalla en el Anexo II de la convocatoria.

RESOLUCIÓ CLT/1416/2021, de 7 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 562807). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851744.pdf
Publicat al DOGC de 17-05-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 18 de maig a l'1 de juny del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/1452/2021, d'11 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals (ref. BDNS 563431). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851599.pdf
Publicat al DOGC de 17-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 18 de maig al 3 de juny del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ TSF/1471/2021, de 13 de maig, per la qual s'obre una nova convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, que preveu la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 563977). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851589.pdf
Publicat al DOGC de 17-05-2021
Les sol·licituds es poden presentar durant els cinc dies hàbils a comptar de les 9 h de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 15 h del darrer dia hàbil.

RESOLUCIÓ ARP/1453/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat dels petits escorxadors i de les activitats annexes d'obtenció i preparació de la carn i productes carnis, i de la manipulació de carn de caça silvestre destinada al consum humà corresponents als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 563583). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851637.pdf
Publicat al DOGC de 17-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 14 de juny de 2021, inclòs.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la 2a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques (ref. BDNS 562699). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851665.pdf
Publicat al DOGC de 17-05-2021
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 25 de maig fins al dia 7 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-B-2021-24293.pdf
Publicat al BOE de 15-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de junio de 2021 a las 14:00 horas (huso horario español).

 

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×