open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 16 al 22 de julio de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

22/07/2022

RESOLUCIÓ EMT/2321/2022, de 18 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 640037) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8715/1920301.pdf 
Publicat al DOGC de 22-07-2022 
El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 1 i 2 que preveu l'Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, s'inicia a les 9.00 hores del 16 d'agost de 2022 i finalitza a les 15.00 hores del 12 de setembre de 2022.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME .- RESOLUCIÓ EMT/2280/2022, de 13 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de la 25a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 639114) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8715/1920241.pdf  
Publicat al DOGC de 22-07-2022 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 23.59 hores del 15 de setembre de 2022.

RESOLUCIÓ DSO/2319/2022, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2022 (ref. BDNS 639978) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8715/1920217.pdf 
Publicat al DOGC de 22-07-2022 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 h del 9 de setembre de 2022.

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.- ANUNCI pel qual es dona publicitat a la Resolució de 14 de juliol de 2022, per la qual s'obre la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades als programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 639685) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8715/1920289.pdf 
Publicat al DOGC de 22-07-2022 
El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 de setembre de 2022.

Extracto de la Orden ETD/677/2022, de 14 de julio, por la que se efectúa la convocatoria de Ayudas para el año 2022 destinadas a la creación o mejora de ecosistemas digitales en el sector audiovisual, en el marco de del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-B-2022-23504.pdf 
Publicat al BOE de 21-07-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y finalizará a las 12:00 horas del día 19 de septiembre de 2022.

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.- RESOLUCIÓ XGO/2299/2022, de 14 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a la realització de programes concertats de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per als exercicis 2022 a 2024 (ref. BDNS 639657)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8714/1920031.pdf 
Publicat al DOGC de 21-07-2022
El termini de presentació de les sol·licituds de les dues línies de subvencions s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza el 14 de setembre de 2022, inclòs.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA .- RESOLUCIÓ REU/2304/2022, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2022-2023 (MOBINT – MIF) (ref. BDNS 639684) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8714/1920087.pdf 
Publicat al DOGC de 21-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i finalitza el dia 15 de setembre de 2022 a les 14.00.00 h, hora local de Barcelona, del darrer dia del termini.

Estudios Políticos y Constitucionales por la que se convocan un máximo de 17 ayudas de formación para jóvenes con titulación universitaria superior en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-B-2022-23406.pdf 
Publicat al BOE de 20-07-2022
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles; se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y terminará el décimo día hábil a las 14:00 horas de Madrid.

AGENCIA EFE, S.A.U. S.M.E.- Convocatoria de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-B-2022-23425.pdf 
Publicat al BOE de 20-07-2022
Los interesados pueden presentar sus candidaturas hasta el 15 de septiembre de 2022, incluido, a cualquiera de sus 6 categorías: periodismo Narrativo, periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, periodismo Medioambiental, periodismo Cultural, periodismo de Fotografía y periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica, conforme a las bases publicadas en la web corporativa de la Agencia EFE: https://agenciaefe.es/premios-rey-espana/

RESOLUCIÓ EMT/2281/2022, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de la Línia 2 de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa per a l'any 2022, d'acord amb l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021) (ref. BDNS 639398) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919878.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 12 de setembre i acaba a les 14.00 hores del 23 setembre de 2022.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ REU/2284/2022, de 14 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2022 (ref. BDNS 639417) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919926.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 d'octubre de 2022, inclòs.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ DSO/2289/2022, de 14 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 639363) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919918.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 d'octubre de 2022, inclòs.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/2179/2022, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 638038) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919813.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 10 d'agost de 2022, tots dos inclosos

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/2180/2022, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 638037) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919802.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 20 de setembre del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/2181/2022, de 7 de juliol, de tercera convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 638015) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919822.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022 
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 13 de setembre del 2022, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2182/2022, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 638014) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919772.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 8 de setembre del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/2230/2022, de 8 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 638803)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919828.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 15 de setembre 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/2291/2022, de 8 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (ref. BDNS 639504) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919928.pdf 
Publicat al DOGC de 20-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 4 d'agost del 2022, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución 15 de julio de 2022 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondienteFinanciado por la Unión Europea - NextGenerationEU para el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-B-2022-23321.pdf 
Publicat al BOE de 19-07-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/2231/2022, de 8 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes singulars d'especial interès cultural (ref. BDNS 638802) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8712/1919690.pdf 
Publicat al DOGC de 19-07-2022
El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 2 d'agost del 2022, ambdós inclosos.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/2227/2022, de 8 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en matèria d'arxius i gestió documental per al període 2022-2023 (ref. BDNS 638436) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919491.pdf 
Publicat al DOG de 18-07-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 19 de juliol al 13 de setembre de 2022. El dia 13 de setembre es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/2228/2022, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2022- 2024 (ref. BDNS 638435) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919393.pdf 
Publicat al DOGC de 18-07-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 19 de juliol al 13 de setembre del 2022. El dia 13 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/2229/2022, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2022- 2024 (ref. BDNS 638351) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919383.pdf 
Publicat al DOGC de 18-07-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 19 de juliol al 13 de setembre del 2022. El dia 13 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×