open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 19 al 25 de noviembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

25/11/2022

Extracto de la Orden de 22 de noviembre de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales correspondientes a 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36897.pdf 
Publicat al BOE de 25-11-2022
Plazo de presentación de solicitudes Desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, hasta el día 15 de enero de 2023, ambos inclusive.

Extracto de la Orden de 22 de noviembre de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros correspondientes a 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36898.pdf 
Publicat al BOE de 25-11-2022
Plazo de presentación de solicitudes Desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, hasta el día 15 de enero de 2023, ambos inclusive.

RESOLUCIÓ ACC/3686/2022, de 21 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 660413) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8801/1938229.pdf 
Publicat al DOGC de 25-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitzarà el 9 de gener de 2023.

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes PROJECTA'T per a l’orientació professional per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 660508) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8801/1938267.pdf 
Publicat al DOGC de 25-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds dels programes s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació.

RESOLUCIÓ ACC/3670/2022, de 17 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2023 (ref. BDNS 659446) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8800/1938040.pdf
Publicat al DOGC de 24-11-2022
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36741.pdf 
Publicat al BOE de 23-11-2022
Plazo de presentación de solicitudes. Doce días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

RESOLUCIÓ EMT/3631/2022, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per finançar plans de formació de l'àmbit de Catalunya adreçats a la capacitació per desenvolupar les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (ref. BDNS 659659) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937535.pdf 
Publicat al DOGC de 21-11-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9:00h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 15:00 h del cinquè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3627/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 659433) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937391.pdf 
Publicat al DOGC de 21-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.

RESOLUCIÓ ACC/3514/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025, per promoure l'aprenentatge servei de l'àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya (ref. BDNS 657614) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937441.pdf 
Publicat al DOGC de 21-11-2022
El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l'apartat 8 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×