open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 25 de junio al 1 de julio de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

01/07/2022

RESOLUCIÓ EMT/2050/2022, de 31 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (ref. BDNS 636191)
ttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916894.pdf 
Publicat al DOGC d’01-07-2022 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, és de 15 dies hàbils. El termini comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 15.00 h del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ ACC/2047/2022, de 21 de juny, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 636208) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916826.pdf 
Publicat al DOGC d’01-07-2022 
El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ DSO/2054/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (ref. BDNS 636587) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916846.pdf 
Publicat al DOGC d’01-07-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria fins a les 15.00 hores del vintè dia hàbil.

RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponents a les línies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916858.pdf 
Publicat al DOGC d’01-07-2022 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del 20è dia hàbil.

RESOLUCIÓ EMT/2041/2022, de 23 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de les subvencions de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU), per a l'any 2022 (ref. BDNS 636155) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916752.pdf 
Publicat al DOGC de 30-06-2022 
El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 30 de juny de 2022, i finalitza a les 15.00 hores del dia 11 de juliol de 2022.

RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la convocatòria dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2021 (ref. BDNS 635327) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916666.pdf 
Publicat al DOGC de 30-06-2022 
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 11 d'agost de 2022 a les 14:00h.

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.- ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria dels Premis Nacionals de Recerca 2022 
El Govern de la Generalitat de Catalunya té, entre els seus objectius, fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica internacional dels investigadors i de les investigadores vinculats al nostre país, aspectes que materialitza, entre d'altres entitats, a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRI, convoca els premis següents: a) Premi Nacional de Recerca b) Premi Nacional de Recerca al Talent Jove c) Premi Nacional de Comunicació Científica d) Premi Nacional de Mecenatge Científic e) Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I f) Premi Nacional d'Innovació a la Creació d'una Empresa de Base Científica 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916661.pdf 
Publicat al DOGC de 30-06-2022
El termini de presentació de candidatures finalitza dimecres 28 de setembre de 2022, a les 14.00 hores.

Orden CUD/597/2022, de 16 de junio, por la que se convoca el Premio Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10798.pdf 
Publicat al BOE de 29-06-2022
El plazo para la presentación de las propuestas y la documentación necesaria será de quince días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por la que se convoca la décimo segunda edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" en centros docentes sostenidos con fondos públicos correspondientes al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21187.pdf 
Publicat al BOE de 29-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación comenzará a partir de las 14.00 h. del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 14.00 horas del día 17 de septiembre de 2022.

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se convocan subvenciones para proyectos de retorno voluntario de personas nacionales de terceros países 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21197.pdf 
Publicat al BOE de 29-06-2022
Las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf 
Publicat al BOE de 28-06-2022
El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto.

Extracto de la Orden de 24 de junio 2022 del Ministerio de Universidades, por la que se convocan por tramitación anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2023 en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017- 2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21126.pdf 
Publicat al BOE de 28-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín oficial del Estado"

RESOLUCIÓ EMT/1990/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l'any 2022 (ref. BDNS 635470) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916174.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds comença el 29 de juny del 2022, a les 9.00 hores, i finalitza el dia 8 de juliol del 2022, a les 14.00 hores.

RESOLUCIÓ ACC/1971/2022, de 21 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter, per a l'any 2022 (ref. BDNS 635157) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916214.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.- RESOLUCIÓ SLT/1978/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2022-2023 (ref. BDNS 634515) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916198.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/1980/2022, de 17 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics i videojocs per a l'any 2022 (ref. BDNS 635158) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916272.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol de 2022. El dia 14 de juliol es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1981/2022, de 17 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 635159) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916234.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol del 2022. El dia 14 de juliol es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1982/2022, de 17 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2022 (ref. BDNS 635194)
ttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916256.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol de 2022. El dia 14 de juliol de 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1983/2022, de 17 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2022 (ref. BDNS 635196)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916172.pdf 
Publicat al DOGC de 28-06-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol de 2022. El dia 14 de juliol es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

FUNDACIÓN GREGAL.- La Fundación Gregal ha abierto su convocatoria de ayudas al estudio en el marco del Programa Duplo destinadas a los estudiantes de Grado y Máster de la Universidad Carlos III y a los estudiantes de la RESAD para el curso académico 2022-2023 que participen en el mencionado programa 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-B-2022-20914.pdf 
Publicat al BOE de 27-06-2022 
La información relativa a las solicitudes y bases de la convocatoria se encuentra disponible en www.fundaciongregal.org.

RESOLUCIÓ EMT/1988/2022, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 634516) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915953.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA RESOLUCIÓ.-  DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022 (ref. BDNS 635344) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915969.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022 
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1844/2022, de 9 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemències climatològiques durant la diada de Sant Jordi de 2022 (ref. BDNS 633146) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915923.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El període per presentar sol·licituds és del 28 de juny al 12 de juliol de 2022, tots dos inclosos.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barris de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, a la ciutat de Barcelona per als edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP del Pla de barris (ref. BDNS 634273) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915892.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri La Pau (ref. BDNS 634278)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1916047.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022 
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri de Canyelles (ref. BDNS 634276) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915858.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022 
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri de Trinitat Vella (ref. BDNS 634279)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915884.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, a la ciutat de Barcelona per als edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP d’edificis en sòl públic (ref. BDNS 634272) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1916049.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri del Congrés - Indians (ref. BDNS 634277)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915904.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri de Can Peguera (ref. BDNS 634275) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915949.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022 
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 632786) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915983.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell de barri, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació del barri del Besòs - Maresme (ref. BDNS 634274) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915999.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de juny de 2023.

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU.- ANUNCI sobre convocatòria de beques i ajuts de la Universitat Abat Oliba CEU per al curs 2022-2023.La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU ha obert la convocatòria de beques y ajuts per cursar els estudis a la Universitat Abat Oliba CEU durant el curs acadèmic 2022/2023. Les beques i ajusts s'adjudicaran en règim de concurrència competitiva
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915917.pdf 
Publicat al DOGC de 27-06-2022 
L' informació sobre aquesta convocatòria es troba disponible a: https://www.uaoceu.es/becas-y-ayudas-de-grado

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores para el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20725.pdf
Publicat al BOE de 25-06-2022
El plazo será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20730.pdf 
Publicat al BOE de 25-06-2022
Plazo de presentación de solicitudes: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la formación en metodología BIM 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20308.pdf 
Publicat al BOE de 24-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado, a través de la sede electrónica, https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/ lang_castellano/.

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan ayudas para la creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) dependientes del Programa Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20309.pdf 
Publicat al BOE de 24-06-2022
Plazo de presentación de solicitudes Setenta (70) días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas a proyectos «Europa Excelencia» 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf 
Publicat al BOE de 23-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 27 de junio de 2022 y finalizará el día 8 de julio de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022, de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la sexta edición de los Premios "LILÍ ALVAREZ" 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20243.pdf 
Publicat al BOE de 23-06-2022
El plazo de presentación de candidaturas será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el  Boletín Oficial del Estado, hasta las 15 horas del día de finalización del plazo.

FUNDACIÓN ABACO PARA EL PROGRESO DE LA EDUCACION.- La fundación convoca su Programa de Becas y Ayudas al Estudio para el curso 2022-2023 destinadas a estudiantes en edad escolar. La información completa está disponible en la web de la fundación www.fundacionabaco.org
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20256.pdf 
Publicat al BOE de 23-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 20 de Julio de 2022.

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA.-  PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 2023. Los Premios Fundación Princesa de Girona 2023 se componen de las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

  1. Premios a la trayectoria de los jóvenes:

Cuatro categorías premian la trayectoria de jóvenes que han desarrollado proyectos o acciones -especialmente si estos han conllevado dificultad o riesgo- y que, con ello, han sido capaces de nducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad en cuatro ámbitos diferentes: Artes y Letras - Empresa - Investigación Científica – Social

Forma y plazo de presentación de candidaturas: Desde el 4 de julio hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 31 de octubre de 2022. Solamente se considerarán válidas aquellas candidaturas que se presenten a través del formulario disponible en la página web www.fpdgi.org.

  1. Premio Internacional: El Premio Internacional FPdGi pretende reconocer la trayectoria profesional y personal de jóvenes que hayan destacado en cualquier parte del mundo por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad.

Forma y plazo de presentación de candidaturas: Podrán presentar nominaciones al Premio Internacional de la Fundación Princesa de Girona: - Los premiados en ediciones anteriores de los Premios de la Fundación en cualquiera de sus categorías, siempre y cuando no formen parte del Jurado de esta categoría Internacional. - Patronos, miembros del Consejo Asesor y miembros de los jurados de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. - Las embajadas españolas. - Las representaciones diplomáticas en España. - Instituciones de educación superior - Personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Girona. Las nominaciones deberán presentarse desde el 4 julio hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 30 de noviembre de 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20257.pdf

Publicat al BOE de 23-06-2022

RESOLUCIÓ ACC/1932/2022, de 20 de juny, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per a pol·linització per a l'any 2022 (ref. BDNS 634783).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8695/1915750.pdf

Publicat al DOGC de 23-06-2022

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan ayudas para cursos de formación en línea dirigidos a profesorado extranjero de español que ejerce en el exterior 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20156.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022 
Plazo de presentación de solicitudes. 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este extracto de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al año 2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20157.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo para presentar la solicitud de inscripción será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al año 2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20158.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo para presentar la solicitud de inscripción será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022 de la Fundación EOI F.S.P., por la que se convoca la Decimoquinta Edición de los Premios Nacionales de Artesanía
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20159.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se convocan subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20160.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a Comunidades Autónomas para actividades e inversiones en equipamientos deportivos en Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, realizadas en 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20163.pdf 
Publicat al BOE de 22-06-2022 
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente Resolución.

Extracto de la Orden del 10 de junio de 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20164.pdf
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que se convoca la concesión de ayudas por la participación de las universidades españolas en ferias educativas de carácter internacional de 2021 y 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-B-2022-20165.pdf
Publicat al BOE de 22-06-2022
El plazo para la presentación de candidaturas será de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/1908/2022, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915379.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 inclòs.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/1909/2022, de 9 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 634311)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915491.pdf
Publlicat al DOGC de 22-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/1918/2022, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 634312)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915487.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
1 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 15 de setembre de 2022 inclòs.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració en estratègia i màrqueting digital per a empreses catalanes de moda (ref. BDNS 634219) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915453.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud comença a les 9:00h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza a les 15:00 h del dia 7 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 634220)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915393.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia a l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14:00 hores del dia 20 de juliol de 2022.

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, per la qual s'obre la 2a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música i les arts escèniques (ref. BDNS 633737)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915451.pdf 
Publicat al DOGC de 22-06-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 29 de juny al 13 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2022, per la qual s'obre la 3a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 634308)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915515.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 de juliol al 3 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2022, per la qual s'obre la 3a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 634307)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915469.pdf
Publicat al DOGC de 22-06-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 de juliol al 27 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) de 9 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas que participen en competiciones internacionales representando a España
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20056.pdf 
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente Resolución.

Extracto de la Resolución 16 de junio de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a "Programa de Misiones de Ciencia e Innovación",del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023,del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20057.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará el día 5 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20058.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 18 de noviembre de 2022

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un uso responsable y seguro de Internet por los menores 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20059.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 18 de noviembre de 2022.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Emprendimiento en Protección de Datos Personales Ángela Ruiz Robles 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20060.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 18 de noviembre de 2022.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20061.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 18 de noviembre de 2022.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Iniciativas y Buenas Prácticas para una mayor protección de las mujeres frente a la violencia digital
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20062.pdf 
Publicat al BOE de 21-06-2022
Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 18 de noviembre de 2022.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).- La ONCE convoca la 36 Edición de los Premios "Tiflos" de poesía, cuento y novela en lengua castellana, con el fin de promocionar la creación literaria entre los escritores de cualquier país y, en especial, entre las personas con discapacidad visual grave 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20080.pdf
Publicat al BOE de 21-06-2022
La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓ ACC/1893/2022, de 14 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 633748) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915313.pdf 
Publicat al DOGC de 21-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 d'octubre de 2022 fins al 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/1895/2022, de 15 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2022 (ref. BDNS 634217) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915185.pdf 
Publicat al DOGC de 21-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/1896/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2022/2023 (ref. BDNS 634218) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915179.pdf 
Publicat al DOGC de 21-06-2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1842/2022, de 10 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals d'animació (ref. BDNS 633144) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915333.pdf 
Publicat al BOE de 21-06-2022
El període per presentar sol·licituds és del 22 de juny al 14 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

FUNDACION ADECCO.- Fundación Adecco lanza su V Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster, así como la I Convocatoria de Ayudas Complementarias a estudiantes de PF, Grado y Master 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-B-2022-19893.pdf 
Publicat al BOE de 20-06-2022
Las solicitudes deberán ser registradas a través de la web de Fundación Adecco a partir del 15 de junio hasta el 30 de septiembre de 2022.

RESOLUCIÓ EDU/1877/2022, de 8 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 633222) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8692/1915054.pdf 
Publicat al DOGC de 20-06-2022
1 El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació corresponent és de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, utilitzant el formulari de sol·licitud que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). El formulari, una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament des d'aquest mateix web, junt amb la documentació que estableixen les bases reguladores

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1830/2022, de 9 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'actuacions o per obres de millora i adquisició d'equipament tècnic que redueixin l'impacte ambiental de les empreses o les entitats del sector cultural (ref. BDNS 632960) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8692/1914976.pdf 
Publicat al DOGC de 20-06-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 21 de juliol del 2022, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1843/2022, de 10 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 633145) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8692/1915032.pdf 
Publicat al DOGC de 20-06-2022
El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 5 de juliol del 2022, tots dos inclosos

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., de concesión directa de ayudas del año 2022 a los proyectos de I+D con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas de ERA-NET Cofund y LEAP RE, en el marco del Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19656.pdf 
Publicat al BOE de 18-06-2022 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará el día 7 de julio de 2022, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2022, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19657.pdf 
Publicat al BOE de 18-06-2022 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×