open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 4 al 10 de noviembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

10/11/2023

RESOLUCIÓ EMT/3768/2023, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (línia 1), per a l'any 2023 (ref. BDNS 725752) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9038/1999017.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Orden de 8 de noviembre de 2023 del Ministerio de Universidades por la que se convocan, por tramitación anticipada, los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2017-2018 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/BOE-B-2023-32891.pdf
Publicat al BOE de 09-11-2023
El plazo de presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3736/2023, de 6 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l'ocupació promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES) (ref. BDNS 725398)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9037/1998747.pdf
Publicat al DOGC de 09-11-2023
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a les 9:00 hores del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza el 15 de desembre de 2023 a les 17:00 hores.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ EMT/3737/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) (ref. BDNS 725154) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9037/1998727.pdf
Publicat al DOGC de 09-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/3671/2023, de 27 d'octubre, de convocatòria anticipada per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Centre d'Arts Santa Mònica (ref. BDNS 724167) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9037/1998771.pdf
Publicat al DOGC DE 09-11-2023
El període per presentar sol·licituds és del 10 al 23 de novembre del 2023, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ EMT/3734/2023, de 6 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per finançar plans de formació de l'àmbit de Catalunya adreçats a la capacitació per desenvolupar les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (ref. BDNS 725386) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9036/1998615.pdf
Publicat al DOGC de 08-11-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 h del cinquè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ INT/3725/2023, de 20 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de dotze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l'any 2024 (ref. BDNS 723844) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9036/1998529.pdf
Publicat al DOGC de 08-11-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/3727/2023, de 31 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2023, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances (ref. BDNS 724561) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9036/1998619.pdf
Publicat al DOGC de 08-11-2023
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza l'1 de desembre de 2023.

Extracto de la Resolución de 31 de octubre de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a mejorar los niveles de ciberseguridad de las pymes a través de la iniciativa «Activa Ciberseguridad», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-B-2023-32720.pdf
Publicat al BOE de 07-11-2023
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y permanecerá abierto hasta que se agote el crédito presupuestario establecido en la convocatoria.

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2023 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo para el periodo 2024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-B-2023-32743.pdf
Publicat al BOE de 07-11-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

RESOLUCIÓ ACC/3684/2023, de 31 d'octubre, per la qual es convoquen determinades línies dels ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 724549)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9034/1998187.pdf
Publicat al DOGC de 06-11-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ SLT/3650/2023, de 23 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut, el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 723878)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9034/1998103.pdf
Publicat al DOGC de 06-11-2023
El termini màxim de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 2 de noviembre de 2023, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan una beca para la formación en proyectos editoriales y otra beca para proyectos de actividades públicas en el ámbito museístico para 2024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/04/pdfs/BOE-B-2023-32354.pdf
Publicat al BOE de 04-11-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×