open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 5 al 11 de noviembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

11/11/2022

Extracto de la Orden, de 2 de noviembre del 2022, por la que se convocan para el ejercicio 2023, las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-B-2022-34996.pdf 
Publicat al BOE d’11-11-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», según el modelo de solicitud disponible en la sede electrónica de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

RESOLUCIÓ EXT/3497/2022, de 3 de novembre, per la qual s'obre una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per a l'any 2022 (ref. BDNS656658) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8791/1936263.pdf
Publicat al DOGC d’11-11-2022 
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el DOGC. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

RESOLUCIÓ ACC/3501/2022, de 7 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2022-2023 (ref. BDNS 657813)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8791/1936157.pdf
Publicat al DOGC d’11-11-2022
Els terminis per presentar la sol·licitud d'ajut són els següents: a) Un mes, comptat a partir de la data en què s'hagi subscrit i pagat la pòlissa. b) Si la subscripció i el pagament de la prima de la pòlissa és anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, el termini d'un mes per presentar la documentació computa des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

RESOLUCIÓ ACC/3502/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2023 (ref. BDNS 657748)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8791/1936121.pdf
Publicat al DOGC d’11-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3485/2022, de 7 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC –SINGULARS) (ref. BDNS 657702)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1935919.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i té una durada de 10 dies naturals.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA .- RESOLUCIÓ REU/3468/2022, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2023 (ref. BDNS 657443)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1935985.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 28 de novembre de 2022.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3479/2022, de 3 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la dotació de mobiliari i maquinari a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 657501)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936071.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 28 de novembre de 2022. El dia 28 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3480/2022, de 3 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 657519)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936061.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 22 de novembre de 2022. El dia 22 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3481/2022, de 3 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a l'elaboració del projecte executiu d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2022 (ref. BDNS 657518)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936013.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 22 de novembre de 2022. El dia 22 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/3482/2022, de 3 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de municipis de menys de 3.000 habitants per a l'any 2022 (ref. BDNS 657517) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936031.pdf
Publicat al DOGC de 10-11-2022
El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 22 de novembre de 2022. El dia 22 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

RESOLUCIÓ EMT/3465/2022, de 31 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions de l'any 2022 per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball (ref. BDNS 657403)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8789/1935725.pdf
Publicat al DOGC de 09-11-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 13.00 hores del setè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ EMT/3466/2022, de 31 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l'any 2022 (ref. BDNS 657447)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8789/1935852.pdf
Publicat al DOGC de 09-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds comença el 9 de novembre de 2022, a les 9.00 hores, i finalitza el 18 de novembre de 2022, a les 14.00 hores.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3461/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – TLN Mobilicat) (ref. BDNS 657399)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8789/1935785.pdf
Publicat al DOGC de 09-11-2022
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i finalitzarà passats 15 dies hàbils, ambdós dies inclosos.

Premios Anuarios La Ley.-LA LEY convoca la primera edición de los Premios Anuarios LA LEY con el objetivo de distinguir los mejores trabajos de estudio sobre la evolución histórica que han tenido cada una de las siguientes materias a lo largo de los años de publicación de los Anuarios LA LEY, que se inició en 2007.

Laboral. Sucesión de empresa en el ámbito laboral: La evolución jurisprudencial del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Mercantil. Fusiones transfronterizas e intracomunitarias: Pautas evolutivas y principales cuestiones suscitadas.

Fiscal. Las facultades de comprobación de ejercicios prescritos: Especial referencia al aprovechamiento de créditos fiscales generados en dichos ejercicios.

Contencioso. Excesiva onerosidad sobrevenida en el cumplimiento del contrato: La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus o del hardship, u otras figuras similares.

Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en una de las siguientes situaciones:

Estar cursando último año del Grado de Derecho.

Haber finalizado o estar cursando formación en Acceso a la Profesión de Abogado.

Encontrarse en uno de los tres primeros años de ejercicio de la Profesión de Abogado.

https://landings.wolterskluwer.es/premios-anuarios-la-ley-2022/?utm_source=noticia-actualidad&utm_medium=display&utm_campaign=premios-anuarios-laley22

Publicat al lloc web de Wolters Kluwer
Participarán en la presente convocatoria todas las candidaturas recibidas antes del 28 de febrero de 2023 a las 23.59 horas

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el "Premio Ensayo Casa África"
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34818.pdf
Publicat al BOE de 08-11-2022
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el siguiente día de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 14 de abril de 2023 a las 14:00 horas (GMT+0).

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los Premios Clubes de lectura escolares correspondientes al curso 2021-2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34824.pdf
Publicat al BOE de 08-11-2022
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta las 14:00 horas del día 13 de noviembre de 2022. 

Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2022, del Consejo de Administración del E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Cuarta Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34835.pdf 
Publicat al BOE de 08-11-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 19 de diciembre de 2022 y finalizará a las 12:00 horas del día 13 de febrero de 2023.

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2022 de la Dirección General del CDTI, E.P.E., por la que se regula la concesión directa de ayudas del año 2022 a los proyectos de I+D con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas del programa Eurostars-3, en el marco del Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34836.pdf 
Publicat al BOE de 08-11-2022
El plazo de presentación de las solicitudes y documentación anexa comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el día 22 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2022 de la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E., por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos españoles que hayan obtenido el Sello de Excelencia en las convocatorias del año 2022 del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del programa "Horizonte Europa", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34837.pdf 
Publicat al BOE de 08-11-2022
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda serán los siguientes: comenzará al día después de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará el 22 de noviembre a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ PRE/3412/2022, de 19 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de setze beques de formació pràctica i especialitzada de titulats superiors universitaris per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya durant l'any 2023 (ref. BDNS 650947) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8787/1935289.pdf
Publicat al DOGC de 05-11-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 656021) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8787/1935339.pdf
Publicat al DOGC de 05-11-2022
El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores del dia 9 de novembre de 2022 i finalitza a les 14:00 hores del dia 21 de novembre de 2022.

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para clubes y SAD independientes participantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino para la profesionalización de sus estructuras de administración y organización, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34451.pdf
Publicat al BOE de 05-11-2022 
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.E.

FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.- Premio Fondena 2023.- La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza, convoca la decimocuarta edición del Premio Fondena, que será concedido a aquella persona, entidad, asociación, institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigación hubiera representado una contribución importante para la conservación de la fauna y/o flora del Reino de España
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34491.pdf
Publicat al BOE de 05-11-2022
Las propuestas de candidatos podrán ser enviadas, desde el 1º de noviembre de 2.022 hasta las 12 horas del día 30 de abril de 2.023, por correo electrónico a candidaturaspremio@fondena.com, aportando la documentación y utilizando los modelos exigidos en el reglamento del premio disponible en www.fondena.com.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×