open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 9 al 15 de marzo de 2024

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden ser de interés para las personas colegiadas.

15/03/2024

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2024-2025 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/15/pdfs/BOE-B-2024-9036.pdf

Publicat al BOE de 15-03-2024

El plazo para presentar la solicitud de beca tanto para estudios universitarios como no universitarios se extenderá desde el día 19 de marzo de 2024, a las 09:00, hora peninsular; hasta el 10 de mayo de 2024, a las 15:00, hora peninsular, ambos inclusive.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/781/2024, de 6 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de pòdcasts en català o occità de ficció narrativa o de temàtica cultural (ref. BDNS 748487).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9123/2018374.pdf

Publicat al DOGC de 15-03-2024

El període per presentar sol·licituds és del 19 de març al 18 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

 

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2024, per la qual s'obre la convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres i portafolis / dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 748492).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9123/2018459.pdf

Publicat al DOGC de 15-03-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 2 al 16 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 

REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

XIII Edición del Premio Ángel Olavarría Téllez de “Investigación Jurídica”

La convocatoria tiene por objeto la elección de un estudio jurídico original e inédito sobre un tema libre para su posterior publicación por la propia Academia convocante.

https://www.raslyj.com/convocatorias/junta-de-gobierno-07-09-20-copy-copy-copy-2-copy-copy-copy-copy-copy-copy-3-copy-2/

Publicat al lloc web de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia

El plazo de presentación de trabajaos finalizará el 31 de mayo de 2024.

 

Extracto de la Resolución de 08 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/14/pdfs/BOE-B-2024-8951.pdf

Publicat al BOE de 14-03-2024

La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto en el Boletín Oficial del Estado.

 

RESOLUCIÓ ACC/752/2024, de 29 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2024 (ref. BDNS 748473).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9122/2018092.pdf

Publicat al DOGC de 14-03-2024

El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de febrer i el dia 30 d'abril de 2024, inclosos.

 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan plazas de profesorado en Secciones Bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2024-2025.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/13/pdfs/BOE-B-2024-8818.pdf

Publicat al BOE de 13-03-2024

Plazo de presentación de solicitudes. 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en BOE.

 

Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2024, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España Mejores Vinos, año 2024"

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/13/pdfs/BOE-B-2024-8819.pdf

Publicat al BOE de 13-03-2024

Los candidatos al premio, en el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la comunicación del órgano instructor, deberán expresar la aceptación de la candidatura, cumplimentar la declaración responsable y presentar la memoria prevista en la convocatoria del premio.

 

Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2024, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España a la Mejor Bebida Espirituosa con Indicación Geográfica, año 2024"

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/13/pdfs/BOE-B-2024-8820.pdf

Publicat al BOE de 13-03-2024

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado" hasta el 26 de abril de 2024, inclusive.

 

RESOLUCIÓ PRE/732/2024, de 9 de març, per la qual es convoca l'onzena edició del guardó Memorial Cassià Just, corresponent a l'any 2024.

Enguany, s'ha considerat oportú convocar l'onzena edició del guardó Memorial Cassià Just, corresponent a l'any 2024, adreçat a reconèixer el treball de persones, entitats i institucions a favor de la construcció d'un espai comú de respecte a la llibertat religiosa i de pensament i de foment del diàleg i la relació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017831.pdf

Publicat al DOGC de 13-03-2024

El termini de presentació de les candidatures és de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

RESOLUCIÓ EMT/736/2024, de 7 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del Reconeixement del Dia de l'Empresa 2024 de la Generalitat de Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017901.pdf

Publicat al DOGC de 13-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el dia 11 d'abril de 2024, a les 14.00 hores.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/739/2024, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2024 (ref. BDNS 747491).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017799.pdf

Publicat al DOGC de 13-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 de març al 3 d'abril del 2024. El dia 3 d'abril del 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/740/2024, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2024 (ref. BDNS 747486).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017861.pdf

Publicat al DOGC de 13-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 de març al 31 d'octubre de 2024. El dia 31 d'octubre de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/12/pdfs/BOE-B-2024-8691.pdf

Publicat al BOE de 12-03-2024

Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2024 de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Concurso Nacional para la Concesión del Premio a Las Mejores Encuadernaciones Artísticas 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/12/pdfs/BOE-B-2024-8740.pdf

Publicat al BOE de 12-03-2024

Plazo presentación de las obras encuadernadas y documentación. Hasta el 1 de junio de 2024.

 

RESOLUCIÓ CLT/702/2024, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica per a l'any 2024 (ref. BDNS 747277).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9120/2017540.pdf

Publicat al DOGC de 12-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de març al 31 d'octubre de 2024. El dia 13 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds a partir de les 9:00:00 hores. El dia 31 d'octubre de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/703/2024, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a l'any 2024 (ref. BDNS 747272).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9120/2017658.pdf

Publicat al DOGC de 12-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de març al 3 d'abril de 2024. El dia 3 d'abril de 2024 es poden presentar les sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/704/2024, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 747282).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9120/2017582.pdf

Publicat al DOGC de 12-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és 13 de març al 3 d'abril de 2024. El dia 3 d'abril de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/707/2024, de 5 de març, de convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural (ref. BDNS 747364).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9120/2017580.pdf

Publicat al DOGC de 12-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 30 de setembre de 2024, tots dos inclosos.

 

RESOLUCIÓ ACC/697/2024, de 29 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025 (ref. BDNS 747496).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9119/2017292.pdf

Publicat al DOGC d’11-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

RESOLUCIÓ ACC/695/2024, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747645).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9119/2017296.pdf

Publicat al DOGC d’11-03-2024

Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/706/2024, de 29 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2024 (ref. BDNS 746883).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9119/2017330.pdf

Publicat al DOGC d’11-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 27 de març de 2024. El dia 27 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

Extracto de la resolución de 7 de marzo de 2024 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes a 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/09/pdfs/BOE-B-2024-8374.pdf

Publicat al BOE de 09-03-2024

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×